Een update van de werkgroep

Na een lange periode van stilte eindelijk weer eens mailtje namens de vogelwerkgroep. Door het nog altijd aanwezige coronavirus hebben we helaas moeten besluiten voorlopig geen nieuwe excursies te plannen. In de buitenlucht zal het samen zijn geen probleem zijn, maar het carpoolen naar de bestemming vormt een te groot risico om met elkaar op pad te gaan.

Gelukkig trekken de vogels zich niks aan van het coronavirus en kunnen we wel gewoon genieten van alles om ons heen. Hoewel het niet doorgaan van de excursies erg jammer is, willen we toch juist de nadruk leggen op wat positieve punten. Wist u bijvoorbeeld dat:

 • onze uilenwerkgroep weer een succesvol seizoen heeft gehad. Maar liefst 12 jonge steenuiltjes zijn uitgevlogen.
 • de koereiger zich helemaal thuis voelt in Alphen. Al drie jaar op rij zijn ze een groot deel van het jaar te zien. Eerst vooral in de polders rondom Zwammerdam, maar al lange tijd vrijwel dagelijks in het Zaanse Rietveld.
ijsvogel op tak
ijsvogel (Martijn)
Blauwborst
Blauwborst (Martijn)
 • de ijsvogel ook weer helemaal terug is in Alphen e.o. Na de strenge vorst van een aantal jaar geleden waren ze bijna helemaal verdwenen, maar inmiddels hebben ze meermaals succesvol gebroed en zijn ze o.a. langs de Kromme Aar, de Zegerplas, het Spookverlaat en het Zaanse Rietveld weer regelmatig te zien.
 • het Ijsvogelpad een nieuw stukje natuur is tussen het Rietveldsepad en het Ravelijnpad langs de N11. De oeverzwaluw en visdief hebben al dankbaar gebruik gemaakt van het gebied en er gebroed.
 • de blauwborst het ook goed lijkt te doen in onze omgeving. Vooral rondom het Zaanse Rietveld en de Compierekade, maar ook het Bentwoud waren dit voorjaar flink wat exemplaren aanwezig.
 • de roerdomp bezig lijkt te zijn aan een comeback. In het Bentwoud zijn meerdere jongen groot gebracht en ook in de gemeentes ten zuiden van ons waren de roerdompen weer in mooie aantallen aanwezig.
 • het Bentwoud ook flink wat andere vogels heeft toegevoegd aan de Alphense soortenlijst dit jaar. In de lente zijn o.a. gezien: grauwe klauwier, beflijster, wielewaal, engelse en noordse kwikstaart
 • de tuin van Auke Lever de nieuwe roofvogelhotspot van Alphen is. Hij zag dit voorjaar o.a. zeearend, zwarte wouw, wespendief en zelfs een lammergier! Blijf de lucht in de gaten houden Auke!
 • er al meer dan 270 vogelsoorten in de gemeente Alphen zijn gezien. Helaas ontbreken er nog wat soorten uit het verleden, maar de lijst wordt steeds verder aangevuld met zowel nieuwe als oude waarnemingen.
 • Nu het najaar is begonnen, komen we ook weer in een erg mooie tijd voor de vogels.
 • Na een zomerpauze zijn de koereigers (inmiddels soms alweer 4 stuks) weer terug in het Zaanse Rietveld.
 • In de buitengebieden zijn paapje en tapuit op dit moment regelmatig te zien, houd vooral paaltjes en hekken in de gaten.
 • Rondom Zegersloot-Noord zijn deze week meerdere gekraagde roodstaarten gezien. Erg mooie vogeltjes, die op doortrek zijn maar dus even een tussenstop in onze omgeving houden.
 • Ook de roofvogeltrek is begonnen, een wespendief vloog vorige week laag over het centrum van Alphen en rondom Nieuwkoop en Reeuwijk vliegen ook de visarenden weer terug richting zuid.
Roerdomp
roerdomp (Martijn)

De komende twee maanden is de vogeltrek in volle gang en zullen we ook in Alphen hier vast wel weer het een en ander van kunnen merken met mooie aantallen vogels en wellicht ook een paar bijzondere soorten. Houd de lucht en de bosjes in de gaten en geef uw waarnemingen door via vwgalphen.nl (en vervolgens tabblad waarnemingen).

Hier kunt u zelf ook zien wat er allemaal gemeld wordt binnen onze gemeentegrenzen. Erg interessant om te volgen!

Een heel mooi najaar gewenst en hopelijk zien we elkaar snel weer.

Met vriendelijke groet,

Martijn

Hoekse Waard 15 februari 2020

Vandaag zijn we op bezoek bij de Vogelwerkgroep Hoeksche waard. De excursie is wegens storm Ciara een week uitgesteld, maar nu zit tweede voorjaarsstorm Dennis ons in de weg. Toch besluiten we te gaan, weer of geen weer. Ter plaatse worden we ontvangen door Janus Verkerk van de VWG Hoekse waard. We starten in de Korendijkse slikken. Deze slikken vallen onder beheer van Natuurmonumenten, een mooi deltagebied aan de haringvliet. Aan de overkant zien we Tiengemeten. Natuurmonumenten heeft hier de open krekenstructuur teruggebracht in de gras- en rietlanden. Dit biedt mogelijkheden voor diverse moeras- en watervogels. Er staan twee vogelhutten en een vogelobservatieplateau. Al snel horen we de Cetti’s zanger boven de stormgeluiden uitkomen. Aan de rand van het Haringvliet zien we de eerste Lepelaars van 2020 al weer terug uit hun winterkwartier. Daar zien we ook Grote en Kleine zaagbekken. Ook diverse Brilduikers voeren hun voorjaarsritueel uit.


We vervolgen onze weg naar de Westerse laagjes in Nieuwendijk. Daar zien we tussen de vele Brandganzen geen Roodhalsgans, maar wel een Kleine Canadese gans.
We worden bij Janus thuis op de koffie genodigd. In zijn tuin vele zangvogels op de voederplaats, waar een Sperwer probeert een van de vogels te slaan.
In het Oude land van Strijen vinden we tussen de vele Grauwe, Kol- en Brandganzen 16 Dwergganzen, onze doelsoort voor deze dag.
Vanwege het slechte weer keren we voortijdig huiswaarts.

Waargenomen vogelsoorten:

Aalscholver Brilduiker Roodborst
Fuut Middelste zaagbek Huismus
Dodaars Grote zaagbek Ringmus
Knobbelzwaan Meerkoet Vink
Blauwe reiger Waterhoen Merel
Grote zilverreiger Fazant Kramsvogel
Lepelaar Buizerd Koperwiek
Grauwe gans Havik Turkse tortel
Boeren- of soepgans Sperwer Houtduif
Nijlgans Torenvalk Holenduif
Grote Canadese gans Bruine kiekendief Koolmees
Kleine Canadese gans Blauwe kiekendief Pimpelmees
Kolgans Goudplevier Spreeuw
Brandgans Kievit Ekster
Dwerggans Wulp Kauw
Bergeend Watersnip Zwarte kraai                   
Wilde eend Kleine mantelmeeuw Totaal: 64  
Soepeend Grote mantelmeeuw  
Krakeend Kokmeeuw  
Slobeend Stormmeeuw  
Kuifeend IJsvogel  
Tafeleend Graspieper  
Wintertaling Cetti’s zanger  
Smient Winterkoning