Amsterdamse Waterleidingduinen (Noord-Holland) vogelexcursie donderdag 28 december 2023

De IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn heeft de traditionele eindejaarsexcursie gehouden naar de Amsterdamse Waterleingduinen.

We starten bij Ingang Uitspanning Panneland in Vogelenzang. Met een flinke groep lopen we richting het Nieuwkanaal. Op de weg foerageren vinken en kepen. Ook de boomklever en -kruiper laten zich goed bekijken.

Vogelaars bij Nieuwkanaal
Nieuwkanaal (foto Stef Strik)

Groot is de consternatie als er plotseling een rode wouw langs komt vliegen. Ook een witte vorm van de buizerd, de sperwer en de torenvalk worden waargenomen. Spectaculair is een boomvalk die langs scheert. Wat doet die hier nog? Met 11 à 12 graden kennelijk nog voldoende temperatuur om hier te overwinteren?

We lopen zuidwaarts langs het kanaal tot de grens met Zuid-Holland. Hier en daar komen we damherten tegen. De terugweg meer landinwaarts door het bos levert de nodige mezen op, maar ook goudhaan en vuurgoudhaan. We sluiten de dag af met een opwarmertje in restaurant Panneland en kijken terug op een geslaagde afsluiting van het vogelseizoen.

De waargenomen soorten (41):

Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Fuut
Dodaars
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Nijlgans
Wilde eend
Soepeend
Krakeend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend

Brilduiker
Grote zaagbek
Torenvalk
Boomvalk
Sperwer
Rode wouw
Buizerd
Meerkoet
Houtduif
Holenduif
Grote bonte specht
IJsvogel
Halsbandparkiet
Graspieper

Roodborst
Merel
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Gaai
Zwarte kraai
Keep
Vink

Maasvlakte-II en Westplaat (Zuid-Holland) vogelexcursie zondag 15 oktober 2023

Op zondag 15 oktober 2023 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een trekvogelexcursie gehouden naar het zeevogeltrektelpost Tweede Maasvlakte en de Westplaat.

Weer en wind werden getrotseerd om zeevogels te spotten vanaf de trektelposten Maasvlakte-2 en de verderop gelegen Stuifdijk. De onstuimige zee gaf een prachtig schouwspel. Jan-van-Genten vliegen langs, net als de alk, grauwe pijlstormvogel en Kleine jager. Ook de drieteenmeeuw en een tweetal noordse sterns worden gespot.

Na twee uur vogelen biedt Snackbar Balkon van Europa een warm onderkomen voor koffie en snacks.

Vervolgens een wandeling over Slag Maasmond. Naast vele meeuwen, wat eiders, de steenloper en wat scholeksters weinig vogels.

Langs de Vogelplasjes aan de Pr. Maximaweg het vogelscherm aangedaan. Veel pijlstaart, wintertaling en smient.

Bij Slag Baardmannetje zien we naast de fuut ook dodaars en geoorde fuut. Kuifduikers zijn er nog niet. Ook de middelste zaagbek wordt waargenomen. Grote en kleine zilverreiger vissen in het Brielse meer.

Tenslotte wordt de Westplaat aangedaan. Onderweg blijkt dat vogelhut de Bonte Piet niet meer toegankelijk is. Daarom de wandeling naar Oostvoorne gemaakt langs de kustlijn. Daar foerageren rotgansen, bergeenden en grote groepen steltlopers. Vooral de wulp is massaal aanwezig en laat zijn melancholische zang over de slikken weerklinken. Tussen de tureluurs worden enkele zwarte ruiters vastgesteld.

Aan zangvogeltrek ontdekken we vink, koperwiek, kramsvogel, witte kwikstaart en graspieper. Een grote groep kneutjes zoekt op de zandstrook naar voedsel.

We sluiten de dag af met een opwarmertje in restaurant Aan Zee Oostvoorne en kijken terug op een geslaagde vogeldag.

De waargenomen soorten (69):

Grauwe pijlstormvogel
Roodkeelduiker
Jan-van-Gent
Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger
Fuut
Dodaars
Geoorde fuut
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Smient
Pijlstaart
Eider

Middelste zaagbek
Torenvalk
Sperwer
Buizerd
Meerkoet
Fazant
Goudplevier
Zilverplevier
Bontbekplevier
Scholekster
Wulp
Steenloper
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Groenpootruiter
Zwarte ruiter
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Noordse stern

Kleine jager
Alk
Houtduif
Grote bonte specht
Graspieper
Oeverpieper
Witte kwikstaart
Roodborst
Heggenmus
Winterkoning
Merel
Koperwiek
Kramsvogel
Tjiftjaf
Cetti’s zanger
Staartmees
Koolmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Kneu
Vink

Een tropisch vogeldagje in Noord-Holland

Na de zomerstop stond op zondag 10 september de eerste vogelwerkgroepexcursie van dit najaar op het programma. De dagen worden korter, de vogeltrek komt op gang en de temperaturen dalen … Alhoewel, van dit laatste merken we vandaag niks! Met een temperatuur van iets boven de 30 graden beloofde het een pittig vogeldagje te worden. Toch weerhield het 10 deelnemers niet om samen op pad te gaan: beter een mooie zomerdag dan een dag vol regen.

krombekstrandloper
krombekstrandloper

Vanwege de warmte vertrokken we een uurtje eerder richting Noord-Holland en rond 08.15 kwamen we al aan op de eerste bestemming bij de Hondsbossche Zeewering. De oude zeedijk is hier versterkt met nieuwe duinen en het strand en de oude dijk is nu een langgerekte geul met volop duindoorns, andere bosjes en kruiden- en zadenrijke planten. Dit werkt als een magneet op overtrekkende vogels en vele soorten zijn hier al waargenomen. We maken een wandeling door de geul en ook een aantal regionale vogelaars zijn bezig met hun bijna dagelijkse ronde.

Hoewel de gehoopte draaihals niet in beeld komt en de aantallen vogels vrij laag zijn komen er tijdens de wandeling toch steeds meer soorten op de lijst. In de bosjes scharrelen heggenmussen, fitissen, roodborstapuiten, een flinke groep kneuen en rondom de paaltjes fladdert een tapuit. In de lucht vliegen een paar mooie grote groepen lepelaars richting zuid, altijd weer een feestje om deze langs te zien trekken. Regelmatig horen en zien we gele kwikstaarten en graspiepers overvliegen en ook al een vroege groep met sijsjes. Een andere vogelaar wijst ons op vier kruisbekken die roepend hoog over ons heen vliegen.

Omdat we direct aan zee zijn, is het ook altijd interessant om even te kijken of er zeevogels vliegen. Normaal zijn de beste dagen de dagen met harde (noord)westelijke wind, vaak gecombineerd met regen en lage temperaturen. Extra verrassend dus dat we in een uurtje tijd vanaf het strand veel leuke zeevogels kunnen noteren. Kleine jager, grote jager en jan-van-gent zie je vaker niet dan wel, maar vandaag lukte dit dus wel. Ook zeekoet, zwarte zee-eend, grote stern en rosse grutto lieten zich zien. Inmiddels waren de badgasten ook wakkker en was er een aardig stoet van mensen op pad richting strand en was het ‘vechten’ om een parkeerplaatsje. Tijd voor ons om hier te vertrekken.

watersnip
watersnip

De onder water gezette bollenvelden in deze streek trekken ook vogels en vogelaars aan. Op de eerste veldjes was weinig activiteit maar uiteindelijk kwam er een mooi veld met meer dan 100 steltlopertjes. Vooral veel bontbekplevieren, maar na wat grondiger zoeken met de telescopen kwamen ook kleine strandloper, temmincks strandloper, bonte strandloper, krombekstrandloper, watersnip en kemphaan in beeld, aangevuld met een flink aantal witte kwikstaarten.
De volgende plekjes waren wat rustiger, maar o.a. een groenpootruiter en wat steenlopers waren toch weer nieuw voor deze vogeldag. Op 10 minuutjes afstand werd een morinelplevier gemeld en dit was dus een mooi doel voor ons. Bij aankomst stond er een groep van een paar honderd goudplevieren met 1 jonge morinelplevier erbij. Door de telescoop prima te bekijken. Ook de watersnippen, een gele kwikstaart en een verdekt opgestelde bruine kiekendief lieten zich goed bewonderen.

lepelaars
lepelaars

Een ander plekje net ten zuiden van Den Helder bleek met de auto niet te bereiken en door de warmte was een wandeling er naar toe niet wenselijk. Gelukkig weten we nog een ander mooi plekje bij Den Helder waar je vaak mooie aantallen vogels van dichtbij kunt bekijken. Ook vandaag stelde de Balgzandpolder niet teleur. Minimaal 300 lepelaars gaven een mooie show weg. De meeste lepelaars stonden behoorlijk dichtbij, er kwamen regelmatig nieuwe lepelaars bij die prachtig langs vlogen en ook de bij hun ouders bedelende jongen waren erg leuk om te zien (en horen!). De camera’s kwamen hier volop in actie en naast de lepelaars lieten ook de watersnippen en een krombekstrandloper zich prima bekijken. Een laatste stop iets verderop bij het Balgzand leverde door het lage water vooral heel veel vogels op erg grote afstand op en natuurlijk weer een groep lepelaars.  Ondanks de wat te hoge temperaturen hebben we weer een prima vogeldagje beleefd.

lepelaar 9H0A704
lepelaar 9H0A704