De Putten van Petten vogelexcursie zondag 19 september 2021

Op zondag 19 september is na een lange excursiepauze vanwege de coronapandemie eindelijk de vogelwerkgroep weer op pad gegaan. We begonnen de excursie bij een aantal inundatiemeertjes in de bollenvelden nabij Burgervlotbrug.

Groep aan het kijken
Groep aan het kijken

Met dertien vogelaars, gewapend met de modernste optische hulpmiddelen werden de onder water gezette meertjes afgezocht naar foeragerende vogels. Vlakbij bevond zich een groepje Kemphanen. Even werd vermeend een Breedbekstrandloper waargenomen. Waarneming.nl maakte er toch een Bonte strandloper van, helaas. Een paar Groenpootruiters prikken in het water, dat verderop gevuld was met vele Wintertalingen en wat Smient.

Vanaf de dijk onder de Abtskolk zien we volop vogeltrek. Duizenden Goudplevieren komen over. Kleinere groepjes Kievit, Kolgans en Brandgans vliegen langs. Evenals een enkele Lepelaar. Twee Tapuiten foerageren in het gras. Achter ons twittert een groepje Baardmannetjes door het riet rondom het Abtskolk.

Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)
Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)

De Putten langs de weg naar Petten zitten vol Aalscholvers. Putters, Witte kwikstaarten en een aantal opgeschrokken Watersnippen vliegen over ons hoofd. Vanaf een duinenrij achter de oude Hondsbossche Zeewering kijken we naar de vogeltrek. Groepen Eiders, Zwarte zee-eend en Zeekoet vinden we op zee. Een Kleine jager wordt na langdurige observatie gedetermineerd.

Tijd voor een goede lunch in brasserie ‘Zo Gewoon’ aan het Plein in Petten.

Daarna naar vogeltrektelpost Camperduin. Helaas erg druk op deze laatste zomerse zondag van 2021. We besluiten door te rijden naar nog een onder water gezet weilandje ten zuiden van Bergen. Daar zoeken we langdurig naar twee daar eerder deze dag gespotte Gestreepte strandlopers. Tussen de vele Kieviten, Goudplevieren en Kemphanen ontwaren we twee kleinere strandlopers die behoorlijk aan het profiel voldoen. Vanwege het tegenlicht kunnen we niet tot een honderd procent gevalideerde waarneming komen.

Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)
Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)

Een ander mooi verslag van deze dag is te vinden bij een van de deelnemers: http://www.bigcats.nl/wandelen/hondsbossche-zeewering/2021-09-19/

De waargenomen soorten (71):

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Soepgans

Kolgans

Brandgans

Nijlgans

Bergeend

Wilde eend

Soepeend

Krakeend

Slobeend

Smient

Wintertaling

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Eider

Buizerd

Stadsduif

Sperwer

Torenvalk

Slechtvalk

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Kleine plevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Zilverplevier

Kemphaan

Tureluur

Wulp

Groenpootruiter

Witgat

Kleine strandloper

Bonte strandloper

Drieteenstrandloper

Gestreepte strandloper

Watersnip

Kluut

Stormmeeuw

Rotgans 

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Kleine jager

Visdief

Grote stern

Houtduif

Holenduif

Graspieper

Veldleeuwerik

Boerenzwaluw

Witte kwikstaart

Tapuit

Putter

Winterkoning

Baardmannetje

Huismus

Kneu

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai

Excursie programma najaar 2021

Zondag 19 september Kust van Noord-Holland

08.30 – 17.00 uur (Stef)

De Noord-Hollandse kust is in het najaar een fantastische locatie voor vogelaars. Vanaf eind augustus tot begin november is het een belangrijke ‘snelweg’ voor de vogeltrek. Bij ‘De Putten van Petten’ zien we diverse steltlopers, een soortgroep die relatief vroeg doortrekt. Door de duinen trekken al de eerste groepen zangvogels en wie weet zitten er al wat leuke zeldzaamheden tussen. Ook over zee zijn er goede kansen om wat moois te zien. Een dag met veel diversiteit!

Zondag 17 oktober Maasvlakte en vogelboulevard Oostvoorne

08.30 – 17.00 uur (Stef)

We zitten midden in oktober en vaak is dit de periode dat de vogeltrek op zijn piek is. Met name de plekken die wat verder in zee uitsteken bieden vaak een mooi rustpunt aan doortrekkende vogels. De Maasvlakte staat dan ook bekend om de vaak goede vogeltrek. In de weinige bosjes vind je vaak flink wat goudhaantjes, mezen, lijsterachtigen en andere zangers. Maar ook een meer zeldzame soort als de bladkoning wordt hier vaak gezien of gehoord. Komt de wind meer uit zee, dan bieden de zeevogels ook nog kansen. Vervolgens bezoeken we diverse plekken langs de vogelboulevard van Oostvoorne.

Zondag 14 november Oostvaardersplassen

08.00 – 17.00 uur (Martijn)

De maand november is wat lastiger plannen voor een excursie maar toch is er altijd wel wat te zien. Vandaag beproeven we ons geluk bij de Oostvaardersplassen. Op de route naar de plassen rijden we over de dijk en zien we de eerste grote groepen eenden die hier komen overwinteren met vooral veel kuifeenden en tafeleenden. Vanaf diverse punten kijken we over de grote vlaktes van de Oostvaardersplassen en gaan op zoek naar de zeearend en andere rovers. Tijdens een wandeling naar een vogelhut lopen we door de rietvelden en hopen we een groep baardmannetjes te vinden.

Zondag 12 december IJsselmeer

08.00 – 17.00 uur (Martijn)

Het IJsselmeer biedt altijd volop mogelijkheden om vele vogels te zien. Net ten noorden van Amsterdam zijn vaak grote groepen eenden te zien en we gaan hier op zoek naar de eerste nonnetjes, brilduikers en toppers. Ook de omliggende polders leveren vaak mooie verrassingen op zoals grote groepen goudplevieren en wellicht een tussendoor jagende slechtvalk.

Woensdag 29 dec Even bijkomen tussen de feestdagen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

10.00 – 15.00 uur (Stef)

Een echte traditie binnen ons programma! Tussen alle drukte van de feestdagen door is het even heerlijk tot rust komen tijdens een wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het mooie afwisselende gebied met bos, duin en water staat garant voor vele vogelsoorten en is heerlijk om doorheen te struinen. In de bossen en struiken vind je de lijsters en koperwieken, maar ook is er goede kans op goudvink, goudhaan en boomklever. Op het water trekken vooral de grote zaagbekken, brilduikers en wilde zwaan de aandacht en langs de oevers komen we vaak de grote gele kwikstaart tegen.

De toegang tot het duingebied kost ca. € 1,50 per persoon

Ook als vogelwerkgroep moeten we natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen. Voorlopig zullen we (i.v.m. carpooling) de volgende regels hanteren:

  • Ga niet mee op excursie als u (lichte) klachten hebt of onlangs in nauw contact bent geweest met iemand met klachten of waarbij corona is vastgesteld
  • Carpoolen is mogelijk, maar alleen na volledige vaccinatie. Indien iemand niet is gevaccineerd en toch mee wilt, dan a.u.b. alleen rijden
  • De keuze van carpooling is aan de rijders en meerijders zelf. Geef dit aub alvast aan bij het aanmelden voor de excursie
  • Tijdens het carpoolen wordt gebruik gemaakt van mondkapjes

Ca. 1,5 week voor de excursie wordt nog een mail gestuurd met de aankondiging.

Aanmelden kan via: vwgalphen@live.nl

Maart-april 2021

Ook in de maanden maart en april was er op vogelgebied weer voldoende te melden. Het weer was erg wisselend met na erg warm weer ook opeens weer een lange koude periode. De wintergasten verdwenen, maar gelukkig werden de vogelsoorten van het zuiden uit flink aangevuld, al ging het door de vele noordenwind wat meer druppelsgewijs.

De soort van deze periode was toch wel de griel die door Johan van der Louw werd gezien aan de Batelaan in Koudekerk. Tijdens een rondje polder stond de griel opeens vlak naast de auto. Gelukkig lag de camera klaar voor een snelle close-up want vervolgens vloog de griel de polder in. Ondanks vele zoekende ogen werd hij niet terug gevonden.

griel (lInks) en lepelaar (rechts)
griel (Johan van der Louw) lepelaar (Martijn)

Een paartje nonnetjes medio maart in de Wetering langs de Ziendeweg was nog een opmerkelijke winterse waarneming.

De lepelaar begon vroeg in het seizoen en nam steeds verder toe met regelmatig 1 of 2 vogels ter plaatse bij het Zaanse Rietveld. Ook de purperreiger die op 31 maart voor het eerst gezien werd, was er op tijd bij. Pas aan het einde van de maand april werden ze wat vaker gezien. De beste plek voor purperreigers is de Achtermiddenweg, met regelmaat zie je ze hier in de slootkant staan. Dat we beide soorten regelmatig zien heeft alles te maken met de broedlocatie in Nieuwkoop.

Ook de steltlopers komen deze maanden binnen. O.a. kemphaan, kluut, kleine plevier, groenpootruiter en regenwulp. Een echt goede steltloperplek hebben we helaas niet meer binnen ons gebied, de betere plekken zijn o.a. bij de Groene Jonker en Leiderdorp.

bruine kiekendief (lins) en  purperreiger (Rechts)
bruine kiekendief – purperreiger (Martijn)

De zwartkopmeeuwen verschenen vanaf maart,vooral tussen grote groepen kokmeeuwen op gegierde weilanden. Op 8 april vloog een eerste dwergmeeuw over bij het Zaanse Rietveld, later in de maand volgden er nog enkelen.

Een prachtige rode wouw werd op 29 maart in het Bentwoud gemeld en gefotografeerd. En waar de blauwe kiekendieven nu langzaam afnemen, zien we het aantal meldingen van bruine kiekendieven flink groeien en wordt er flink aan de nesten gewerkt.

Voor visarenden is ook de juiste tijd weer aangebroken, echter valt het in onze regio nog niet mee. Er kwam één melding uit de omgeving van de Ziende bij Zwammerdam, een iets gunstigere plek i.v.m. de nabijheid van de Nieuwkoopse Plassen. Een andere melding kwam uit Hazerswoude.

beflijster - engelse kwikstaart
beflijster – engelse kwikstaart (Martijn)

Ook de zeearend staat weer op de lijst, op 16 april werd deze gezien bij Boskoop en het Zaanse Rietveld. Met de toenemende aantallen in Nederland maken we gelukkig steeds meer kans op deze ‘vliegende deur’.

Voor beflijsters lijkt het Bentwoud een goed gebied en vanaf begin april kwamen de eerste meldingen met later in de maand enkele dagen met 5 tot 9 stuks. Ook vanuit het Zaanse Rietveld werden diverse malen overvliegende beflijsters gezien en op 19 en 29 april waren ze ook langere tijd aanwezig in het gebied.

Een van de overvliegende beflijsters werd vooraf gegaan door twee appelvinken, ook geen alledaagse soort in onze regio. In de aprilmaand zijn in totaal 4 meldingen van appelvinken gedaan.

De gele kwikstaarten kwamen eind van de maand april ook op stoom en op de grens van het Bentwoud en Moerkapelle zie je er dan vaak vele tientallen tussen de schapen. Ook andere plekken in de polders, vooral waar veel vee loopt, zijn geschikte plekken. Zowel in het Zaanse Rietveld als Bentwoud zijn ook engelse kwikstaarten gezien, een ondersoort van de gele kwikstaart. Wellicht duikt komende periode ook de noordse variant met een veel donkerdere koptekening op.

De rouwkwikstaart, een variant op de witte kwikstaart, werd ook enkele malen gemeld op diverse plekken in ons werkgebied.

Aan de Kromme Aar werd een bonte vliegenvanger mooi gezien en gefotografeerd. Helaas was de vogel daarna alweer snel uit beeld.

Een fraai gekleurd mannetje gekraagde roodstaart werd gefotografeerd bij het Spookverlaat.

Bonte vliegenvanger (links) Tapuit (rechts)
Bonte vliegenvanger (Auke Lever) Tapuit (Martijn)

De nachtegaal laat zich dan wel niet zo makkelijk zien, maar zijn zang is bijna niet te missen. Vooral het Bentwoud is de laatste jaren een goede locatie gebleken voor deze soort.

In de tweede helft van april was er veel doortrek van tapuiten en ook de roodborsttapuiten zien we veel vaker dan enkele jaren geleden. Het paapje was dit voorjaar een stuk lastiger te zien met slechts één melding vanaf het IJsvogelpad.

De zomertaling krijgen we helaas niet zo vaak in beeld, maar dit jaar lieten ze zich gelukkig weer wat meer zien dan de afgelopen paar jaar.

De roerdompen verraden in maart en april hun aanwezigheid door het hoempen van het mannetje. Net als voorgaande jaren kan een rondje Bentwoud fietsen de moeite waard zijn om ze te horen en met voldoende geduld en geluk ook te zien.

zomertaling (links) en  roerdomp (rechts)
zomertaling en roerdomp (Martijn)