Zeeuwse eilanden Februari 2018

Op 11 februari stond de jaarlijkse excursie naar de Zeeuwse eilanden op de planning. Deze excursie begint bij de Brouwersdam. Bij de Brouwersdam werden afgelopen week allemaal naar voedsel duikende vogels gemeld. Soorten als ijseend, ijsduiker en parelduiker werden vaak gezien. Helaas waaide het toen wij er waren hard, waardoor het ontdekken van soorten een stuk moeilijker werd. De golven waren hoog en door de harde wind kreeg je tijdens het kijken door de telescoop tranende ogen. Ondanks dat de omstandigheden minder waren konden we er twee ijsduikers, roodhalsfuten en veel kuifduikers uithalen. De duikers konden we niet direct met zekerheid plaatsen. Daarom hadden Martijn en Jeroen foto’s gemaakt om de soort achteraf juist te determineren.

kuifaalsxcholver-ijsduiker-roodhalsfuut
kuifaalsxcholver-ijsduiker-roodhalsfuut (Martijn)

Daarna reden we door naar de spuisluis waar middelste zaagbekken en een mooie man eider te zien waren. Op de oever een redelijk grote groep zilvermeeuwen. Bij een 2e winter zilvermeeuw zagen wij een kleurring om de poot. Deze was geringd met de code geel DG. Deze meeuw is geringd als eerstejaars vrouw en is sindsdien in de winter op de Brouwersdam aanwezig en was al vaak gemeld.

Kuifduiker
Kuifduiker (Foto. Martijn)

Vervolgens reden we door de polders van Zeeland, waar we enorme groepen ganzen zagen. We hebben daar vele duizenden brandganzen en rotganzen gezien, maar ook kolganzen en grauwe ganzen. Helaas hebben we daar geen zeldzaamheid als roodhalsgans, witbuikrotgans of zwarte rotgans uitgehaald. Ook de moeite waard waren de goudplevieren.

De volgende stop was bij Plan Tureluur en daar zagen we al vroege kluten, tureluurs en lepelaars. De meeste lepelaars waren jonge beesten die hier zijn blijven overwinteren. Er zijn elk jaar wel weer lepelaars die dit proberen. Ook de fraaie mannetjes pijlstaarten lieten zich goed zien.

Kolgans
Kolgans (Martijn)

Toen zagen we op waarneming.nl dat er een zwarte rotgans gemeld werd, en die wilden we wel proberen er uit te halen. Het was zeker een groep van een paar duizend ganzen met brand- en rotganzen. Helaas konden we de zwarte rotgans niet in de groep ontdekken. Later die dag zagen we foto‘s van deze zwarte rotgans en op deze foto was de flank van dit beest zo wit dat we hem wel herkend zouden moeten hebben als hij er op dat moment tussen zat. Vervolgens reden we naar Neeltje Jans om hier even af te wachten of de Ross meeuw van Vlissingen nog terug gevonden werd. Helaas werd deze niet terug gevonden wat ons een rit naar Vlissingen bespaarde. Bij Neeltje Jans zaten veel middelste zaagbekken in de binnenhaven en ook nog een grote groep rustende zilvermeeuwen. Ook zagen we in de haven nog een paar dodaarzen. In de buitenhaven zagen we een aalscholver die opviel bij ons. Deze aalscholver had namelijk een hele dunne snavel en ook een heel hoog voorhoofd: een kuifaalscholver. Deze is regelmatig op deze plek aanwezig en zat nu ook weer op zijn bijna vaste stek. Na deze waarneming ging de helft van de groep naar huis en de rest ging nog even snel de grote kruisbek bij Westerschouwen proberen. Helaas konden we de grote kruisbekken hier niet vinden maar  konden we wel afsluiten met een mooie groep staartmezen en een luid roepende goudvink.

Menno den Uijl

Waarnemingen

 1. Roodkeelduiker
 2. IJsduiker
 3. Dodaars
 4. Fuut
 5. Roodhalsfuut
 6. Kuifduiker
 7. Aalscholver
 8. Kuifaalscholver
 9. Blauwe reiger
 10. Grote zilverreiger
 11. Kleine zilverreiger
 12. Lepelaar
 13. Knobbelzwaan
 14. Grauwe gans
 15. Kolgans
 16. Grote Canadese gans
 17. Brandgans
 18. Rotgans
 19. Nijlgans
 20. Bergeend
 21. Wilde eend
 22. Smient
 23. Krakeend
 24. Wintertaling
 25. Pijlstaart
 26. Slobeend
 27. Kuifeend
 28. Eider
 29. Brilduiker
 30. Middelste zaagbek
 31. Zwarte zee-eend
 32. Bruine kiekendief
 33. Buizerd
 34. Torenvalk
 35. Sperwer
 36. Slechtvalk
 37. Fazant
 38. Waterhoen
 39. Meerkoet
 40. Scholekster
 41. Kluut
 42. Goudplevier
 43. Steenloper
 44. Paarse strandloper
 45. Drieteenstrandloper
 46. Kievit
 47. Tureluur
 48. Zwarte ruiter
 49. Wulp
 50. Kokmeeuw
 51. Stormmeeuw
 52. Zilvermeeuw
 53. Grote mantelmeeuw
 54. Houtduif
 55. Turkse tortel
 56. Grote bonte specht
 57. Graspieper
 58. Halsbandparkiet
 59. Spreeuw
 60. Ekster
 61. Kauw
 62. Zwarte kraai
 63. Winterkoning
 64. Heggenmus
 65. Roodborst
 66. Merel
 67. Staartmees
 68. Pimpelmees
 69. Koolmees
 70. Huismus
 71. Vink
 72. Goudvink

Excursie Kwade Hoek en Brouwersdam, 14 januari 2018

Freater
Frater (foto Martijn)

De dag begon goed, een aantal deelnemers werd tijdens het wachten op de parkeerplaats beloond met een roepende bosuil.

Ook de weergoden werkten mee. Tijdens eens erg wisselvallige periode was het juist deze dag heerlijk zonnig en ondanks de frisse wind een perfecte dag om buiten te zijn.

Na een uurtje rijden, kwamen aan bij de buitenhaven van Stellendam en keken we van achter de dijk over de zandplaten van de Kwade Hoek. Op en in het water veel bergeenden, een groepje kluten en een aantal lepelaars die door de zachte winter hebben gekozen om niet zuidwaarts te vliegen.

Op de zandplaten vooral veel drieteenstrandlopers, scholeksters, wulpen en een enkele rosse grutto. Drie watersnippen kwamen vanaf de oever  en vlogen met flinke snelheid langs.

Vlak achter de dijk ligt het binnenwater het Zuiderdiep en hier hebben we tussen de grote groepen kuifeenden en tafeleenden gezocht naar een topper(eend). Een vrouwtje topper liet zich af en toe zien, maar geen fraai getekende mannetjes.

Tijd voor een flinke wandeling door het gelukkig niet al te natte duingebied richting het mooie en uitgestrekte gebied van de Kwade Hoek.  Dit gebied staat bekend om de leuke wintersoorten die elders langs de Hollandse en Zeeuwse kust vaak moeilijk te vinden zijn en waarvoor je anders naar de kwelders  van de Wadden moet reizen.

Sneeuwgors
Sneeuwgors (Foto Martijn)

Dit winterseizoen zijn alle ‘kweldersoorten’ aanwezig: sneeuwgors, ijsgors, frater en strandleeuwerik.  Dit is natuurlijk bekend bij vele vogelaars en daarom ook de reden dat het behoorlijk druk is met vogelaars die deze mooie soorten aan hun (jaar)lijst willen toevoegen.

Na een stukje wandelen zien we de eerste groepjes kleine vogels al langs ons vliegen en in die groep zitten fraters en sneeuwgorzen. Even later zien we ze weer volop rondvliegen en na wat geduld gaan ze rustig op de grond foerageren tussen de plantjes waarvan ze de zaden eten.  De groep bestaat uit ca. 50 sneeuwgorzen met een aantal fraters ertussen. Ze laten zich schitterend bekijken.

Verderop een nieuwe groep en dit is een groep met alleen fraters, een groep van ca. 25 stuks, echt genieten!

Ook veel veldleeuweriken laten zich zien en horen en zorgen soms voor verwarring met de strandleeuwerik.  Deze soort kunnen we net als de ijsgors niet zo makkelijk vinden en er ontstaat wat twijfel of we verder moeten lopen of niet.  Na toch verder gelopen te zijn, roept een andere vogelaar ons, hij heeft een groepje van minimaal 10 strandleeuweriken gevonden. Op dezelfde plek ook een aantal ijsgorzen, maar die hielden zich een beetje schuil in het helmgras. Voorzichtig ernaar toe lopen om ze toch mooi in de kijker te krijgen, leverde verbazing op hoe dichtbij je kon komen zonder de ijsgors te zien. Meerdere malen stonden we op slechts een paar meter afstand maar zagen we hem niet tot hij opeens uit de begroeiing kwam zetten en verder vloog.

Het rijtje van deze mooie soorten was nu compleet en omdat de tijd voorbij vloog, maar terug richting de auto. Onderweg konden we nog rietgors, staartmees en koperwiek aan de lijst toevoegen.

Op naar de Brouwersdam en op de route er naar toe een paar grote groepen met gemengde ganzensoorten zoals grauwe gans, kolgans, brandgans, grote Canadese gans en rotgans.

Bij de Brouwersdam aangekomen was de zee heerlijk rustig met bijna geen golven, dat maakt het kijken en zoeken een stuk aangenamer.  De eerste soort was de middelste zaagbek maar al snel volgden goede soorten als de zwarte zeekoet en twee vlak bij elkaar zwemmende ijsduikers.

Ook roodkeelduiker, kuifduiker en een grote groep eidereenden waren aanwezig.  Erg leuk was een ijsvogeltje dat vanaf de blokkendam in het zoute water aan het vissen was.

De volgende stop bij de Brouwersdam leverde meer kuifduikers, geoorde futen, zwarte zee-eenden en een vrouwtje ijseend op.

Een ‘ijzige’ excursie dus met: ijsgors, ijsduiker, ijsvogel en ijseend!

Net voor de spuisluis van de Brouwerdam werd ook het lijstje met steltlopertjes aardig aangevuld met paarse strandloper, bonte strandloper, kanoet, steenloper en natuurlijk weer drieteenstrandlopertjes.

Aan de binnenzijde van de Brouwersdam nog een korte stop om ook even de zeehonden van dichtbij in de stroming te zien zwemmen.

Nog een laatste stop bij Ouddorp bij een grote groep rotganzen en even snel uitkijken over de Grevelingen.  Net voor we wegreden, leverde dit nog een fraaie jagende bruine kiekendief op.

De eerste excursie van 2018 was weer geslaagd met mooi weer en een flinke lijst aan vogelsoorten!

 1. Roodkeelduiker
 2. IJsduiker
 3. Fuut
 4. Geoorde fuut
 5. Kuifduiker
 6. Aalscholver
 7. Blauwe reiger
 8. Grote zilverreiger
 9. Ooievaar
 10. Lepelaar
 11. Knobbelzwaan
 12. Grauwe gans
 13. Kolgans
 14. Grote Canadese gans
 15. Brandgans
 16. Rotgans
 17. Nijlgans
 18. Bergeend
 19. Wilde eend
 20. Smient
 21. Krakeend
 22. Wintertaling
 23. Slobeend
 24. Tafeleend
 25. Kuifeend
 26. Topper
 27. Brilduiker
 28. IJseend
 29. Middelste zaagbek
 30. Zwarte zee-eend
 31. Bruine kiekendief
 32. Buizerd
 33. Torenvalk
 34. Fazant
 35. Waterral
 36. Waterhoen
 37. Meerkoet
 38. Scholekster
 39. Kluut
 40. Steenloper
 41. Paarse strandloper
 42. Kanoet
 43. Drieteenstrandloper
 44. Bonte strandloper
 45. Kievit
 46. Watersnip
 47. Tureluur
 48. Rosse grutto
 49. Wulp
 50. Kokmeeuw
 51. Zilvermeeuw
 52. Stormmeeuw
 53. Grote mantelmeeuw
 54. Zwarte zeekoet
 55. Houtduif
 56. Holenduif
 57. Turkse tortel
 58. Bosuil
 59. IJsvogel
 60. Veldleeuwerik
 61. Strandleeuwerik
 62. Graspieper
 63. Witte kwikstaart
 64. Spreeuw
 65. Ekster
 66. Kauw
 67. Zwarte kraai
 68. Winterkoning
 69. Heggenmus
 70. Roodborst
 71. Merel
 72. Koperwiek
 73. Staartmees
 74. Pimpelmees
 75. Koolmees
 76. Huismus
 77. Vink
 78. Frater
 79. Sneeuwgors
 80. IJsgors
 81. Rietgors

Buitenlandse vogelreizen IVN Alphen 2018-2019

Beste vogelvrienden,

Via IVN Alphen aan den Rijn wordt weer een aantal interessante buitenlandse natuur-/vogelreizen georganiseerd:

Indien je belangstelling hebt voor een of meerdere reizen, neem dan contact op met mij.

Stef Strik

Coördinator IVN Vogelwerkgroep

Stef.strik@planet.nl