Zeeuwse eilanden Februari 2018

Op 11 februari stond de jaarlijkse excursie naar de Zeeuwse eilanden op de planning. Deze excursie begint bij de Brouwersdam. Bij de Brouwersdam werden afgelopen week allemaal naar voedsel duikende vogels gemeld. Soorten als ijseend, ijsduiker en parelduiker werden vaak gezien. Helaas waaide het toen wij er waren hard, waardoor het ontdekken van soorten een stuk moeilijker werd. De golven waren hoog en door de harde wind kreeg je tijdens het kijken door de telescoop tranende ogen. Ondanks dat de omstandigheden minder waren konden we er twee ijsduikers, roodhalsfuten en veel kuifduikers uithalen. De duikers konden we niet direct met zekerheid plaatsen. Daarom hadden Martijn en Jeroen foto’s gemaakt om de soort achteraf juist te determineren.

kuifaalsxcholver-ijsduiker-roodhalsfuut
kuifaalsxcholver-ijsduiker-roodhalsfuut (Martijn)

Daarna reden we door naar de spuisluis waar middelste zaagbekken en een mooie man eider te zien waren. Op de oever een redelijk grote groep zilvermeeuwen. Bij een 2e winter zilvermeeuw zagen wij een kleurring om de poot. Deze was geringd met de code geel DG. Deze meeuw is geringd als eerstejaars vrouw en is sindsdien in de winter op de Brouwersdam aanwezig en was al vaak gemeld.

Kuifduiker
Kuifduiker (Foto. Martijn)

Vervolgens reden we door de polders van Zeeland, waar we enorme groepen ganzen zagen. We hebben daar vele duizenden brandganzen en rotganzen gezien, maar ook kolganzen en grauwe ganzen. Helaas hebben we daar geen zeldzaamheid als roodhalsgans, witbuikrotgans of zwarte rotgans uitgehaald. Ook de moeite waard waren de goudplevieren.

De volgende stop was bij Plan Tureluur en daar zagen we al vroege kluten, tureluurs en lepelaars. De meeste lepelaars waren jonge beesten die hier zijn blijven overwinteren. Er zijn elk jaar wel weer lepelaars die dit proberen. Ook de fraaie mannetjes pijlstaarten lieten zich goed zien.

Kolgans
Kolgans (Martijn)

Toen zagen we op waarneming.nl dat er een zwarte rotgans gemeld werd, en die wilden we wel proberen er uit te halen. Het was zeker een groep van een paar duizend ganzen met brand- en rotganzen. Helaas konden we de zwarte rotgans niet in de groep ontdekken. Later die dag zagen we foto‘s van deze zwarte rotgans en op deze foto was de flank van dit beest zo wit dat we hem wel herkend zouden moeten hebben als hij er op dat moment tussen zat. Vervolgens reden we naar Neeltje Jans om hier even af te wachten of de Ross meeuw van Vlissingen nog terug gevonden werd. Helaas werd deze niet terug gevonden wat ons een rit naar Vlissingen bespaarde. Bij Neeltje Jans zaten veel middelste zaagbekken in de binnenhaven en ook nog een grote groep rustende zilvermeeuwen. Ook zagen we in de haven nog een paar dodaarzen. In de buitenhaven zagen we een aalscholver die opviel bij ons. Deze aalscholver had namelijk een hele dunne snavel en ook een heel hoog voorhoofd: een kuifaalscholver. Deze is regelmatig op deze plek aanwezig en zat nu ook weer op zijn bijna vaste stek. Na deze waarneming ging de helft van de groep naar huis en de rest ging nog even snel de grote kruisbek bij Westerschouwen proberen. Helaas konden we de grote kruisbekken hier niet vinden maar  konden we wel afsluiten met een mooie groep staartmezen en een luid roepende goudvink.

Menno den Uijl

Waarnemingen

 1. Roodkeelduiker
 2. IJsduiker
 3. Dodaars
 4. Fuut
 5. Roodhalsfuut
 6. Kuifduiker
 7. Aalscholver
 8. Kuifaalscholver
 9. Blauwe reiger
 10. Grote zilverreiger
 11. Kleine zilverreiger
 12. Lepelaar
 13. Knobbelzwaan
 14. Grauwe gans
 15. Kolgans
 16. Grote Canadese gans
 17. Brandgans
 18. Rotgans
 19. Nijlgans
 20. Bergeend
 21. Wilde eend
 22. Smient
 23. Krakeend
 24. Wintertaling
 25. Pijlstaart
 26. Slobeend
 27. Kuifeend
 28. Eider
 29. Brilduiker
 30. Middelste zaagbek
 31. Zwarte zee-eend
 32. Bruine kiekendief
 33. Buizerd
 34. Torenvalk
 35. Sperwer
 36. Slechtvalk
 37. Fazant
 38. Waterhoen
 39. Meerkoet
 40. Scholekster
 41. Kluut
 42. Goudplevier
 43. Steenloper
 44. Paarse strandloper
 45. Drieteenstrandloper
 46. Kievit
 47. Tureluur
 48. Zwarte ruiter
 49. Wulp
 50. Kokmeeuw
 51. Stormmeeuw
 52. Zilvermeeuw
 53. Grote mantelmeeuw
 54. Houtduif
 55. Turkse tortel
 56. Grote bonte specht
 57. Graspieper
 58. Halsbandparkiet
 59. Spreeuw
 60. Ekster
 61. Kauw
 62. Zwarte kraai
 63. Winterkoning
 64. Heggenmus
 65. Roodborst
 66. Merel
 67. Staartmees
 68. Pimpelmees
 69. Koolmees
 70. Huismus
 71. Vink
 72. Goudvink