Noord-Hollandse kustroute vogelexcursie zondag 23 oktober 2022

Op zondag 23 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar Noord-Holland. Langs de Noordzee-, Waddenzee- en IJsselmeerkust.

In de Putten van Petten foerageren diverse Zilverplevieren. Ook de Wintertaling is talrijk aanwezig. Vanaf de Hondsbossche Zeewering kijken we over zee uit en zien Zeekoeten en Bruinvissen. Langs de kust trekken groepjes Vink, Sijs en Spreeuw over.

Vier soorten meeuwen in één blik (foto’s: Pieter van Tol)
Vier soorten meeuwen in één blik (foto’s: Pieter van Tol)

In de Hargerpolder zitten duizenden Goudplevieren en grote groepen Brandganzen. In de Abtskolk vinden we tussen de vele Grauwe ganzen en Krakeenden een vrouwtje Rosse stekelstaart. Een Sperwer poseert even mooi voor ons op een hek.

Abskolk

Vanwege eb is er op het Balgzand in de Wadden weinig te zien. Vanaf de dijk langs de Hors in Den Oever komen vele vogelaars zoeken naar de Graszanger, die wij niet gehoord of gezien hebben. In de Haven zwemmen diverse Dodaarsen.

Honderden Goudplevieren op het Wad (foto: Pieter van Tol)
Honderden Goudplevieren op het Wad (foto: Pieter van Tol)

In natuurgebied Dijkgatsbos van Staatsbosbeheer bezoeken we het vogelkijkpunt over het Noordelijke Wiel. Daar rusten honderden Kuifeenden.

Kuifeenden rusten in het Noordelijk Wiel (foto: Pieter van Tol)
Kuifeenden rusten in het Noordelijk Wiel (foto: Pieter van Tol)

De waargenomen vogelsoorten (60):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Grote Canadese gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Soepeend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Rosse stekelstaart

Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Meerkoet
Waterhoen
Waterral
Scholekster
Kievit
Goudplevier
Zilverplevier
Tureluur
Wulp
Oeverloper
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Steenloper
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw
Zeekoet
Houtduif
Holenduif
Graspieper
Oeverpieper
Veldleeuwerik
Winterkoning
Merel
Koperwiek
Koolmees
Pimpelmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Sijs
Vink
Putter
Groenling

Zeehond spec. 15 x

Bruinvissen

Als Grote Canadese ganzen (links) kruizen met Grauwe gans, dan ontstaat een hybride vorm (rechts), foto: Pieter van Tol.
Als Grote Canadese ganzen (links) kruizen met Grauwe gans, dan ontstaat een hybride vorm (rechts), foto: Pieter van Tol.