Groene Jonker en Waverhoek, 22 april 2019

Een zonnige en warme 2e Paasdag was een prima dag om weer volop van de voorjaarsnatuur te genieten . Veel zomergasten zijn terug gekomen uit het zuiden en de omgeving van de Groene Jonker en de Waverhoek bij Botshol bieden volop kansen om veel vogelsoorten te zien en horen.
Dat blijkt ook wel aan het einde van de dag en het invullen van de tellijst, want ondanks dat het vrij kleine gebieden zijn, komen we aan een soortenlijst met maar liefst 84 soorten.
We wandelen rustig door de rietvelden bij de Groene Jonker, die helaas soms wel voor een belemmerend uitzicht op het water zorgen. Omdat er weinig wind staat, klimmen de vogels gelukkig een beetje omhoog in het riet en vooral de rietzanger en rietgors laten zich dan ook veelvuldig zien.

Rietzanger


Ook de snor horen we regelmatig, maar het duurt een poosje voordat we deze ook mooi in beeld krijgen. Bij een volgend geluid even wat twijfel, een sprinkhaanzanger. Goed te horen, maar diep verscholen in het riet. Voor de mooi gekleurde blauwborst moeten we wat meer moeite doen, maar gelukkig laat ook deze zich nog even zien.
Een koekoek roept regelmatig en twee bruine kiekendieven vliegen wat heen en weer. Op het hek laat een paapje zich even bekijken en in de lucht zien en horen we regelmatig zwartkopmeeuw en zwarte stern.
Op het water zwemmen enkele prachtige geoorde futen. Eerst ver weg, maar later gelukkig een stuk dichterbij. Op de slikrandjes zitten wat steltlopers, maar ook deze zitten behoorlijk ver.

Roerdomp

We zien o.a. groenpootruiter, bosruiter en kleine strandloper.
Na een tijdje lopen we richting de andere kant van het gebied en houden we even lunchpauze bij een bankje. Genietend van het zonnetje worden we hier getrakteerd op een roerdomp die opvliegt uit het riet en minutenlang rondjes vliegt over het gebied. Zelden kun je zo lang genieten van deze vogel! Een mannetje kemphaan kunnen we ook lange tijd goed bekijken, samen met diverse kleine pleviertjes.

Kemphaan


’s Middags bezoeken we de Waverhoek, waar aan het begin vooral de kokmeeuwen met een enkele zwartkopmeeuw en een aantal kluten zich goed laat zien. In het water zien we telkens de rugvinnen van vissen naar boven komen en langs de oevers zien we op deze manier tientallen paaiende karpers.
Door de warmte en het latere tijdstip op de dag merken we dat de vogelactiviteit flink afneemt en ook wij lopen steeds wat rustiger. Op de dijk hebben we een mooi uitzicht en zien we een roodborsttapuit. We maken een opmerking dat we nog geen kwikstaarten hebben gezien en alsof ze het gehoord hebben: een witte kwikstaart en vervolgens een gele kwikstaart die naar de schapen toevliegt. Even wat twijfel, maar het blijkt zelfs een Engelse gele kwikstaart die op de kop net even anders is getekend dan ‘onze’ gele kwikstaart. Op het water zien we nog een prachtig mannetje krooneend zwemmen en enkele lepelaars laten zich ook goed zien.
Drie zomertalingen zorgen nog voor een laatste verrassing en laten zich van redelijk dichtbij goed bekijken. Een mooie en vogelrijke 2e Paasdag!

Zomertaling
 • Fuut
 • Geoorde fuut
 • Aalscholver
 • Roerdomp
 • Blauwe reiger
 • Ooievaar
 • Lepelaar
 • Knobbelzwaan
 • Zwarte zwaan
 • Grauwe gans
 • Grote Canadese gans
 • Nijlgans
 • Indische gans
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Smient
 • Krakeend
 • Kuifeend
 • Wintertaling
 • Zomertaling
 • Slobeend
 • Krooneend
 • Tafeleend
 • Buizerd
 • Bruine kiekendief
 • Torenvalk
 • Sperwer
 • Fazant
 • Waterhoen
 • Meerkoet
 • Scholekster
 • Kluut
 • Kleine plevier
 • Kievit
 • Kleine strandloper
 • Kemphaan
 • Watersnip
 • Grutto
 • Wulp
 • Tureluur
 • Groenpootruiter
 • Bosruiter
 • Zwartkopmeeuw
 • Kokmeeuw
 • Kleine mantelmeeuw
 • Zilvermeeuw
 • Visdief
 • Zwarte stern
 • Houtduif
 • Turkse tortel
 • Koekoek
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Oeverzwaluw
 • Grote bonte specht
 • Veldleeuwerik
 • Graspieper
 • Witte kwikstaart
 • Engelse kwikstaart
 • Winterkoning
 • Heggenmus
 • Roodborst
 • Blauwborst
 • Paapje
 • Roodborsttapuit
 • Merel
 • Zanglijster
 • Sprinkhaanzanger
 • Snor
 • Rietzanger
 • Zwartkop
 • Tjiftjaf
 • Fitis
 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Gaai
 • Ekster
 • Zwarte kraai
 • Kauw
 • Spreeuw
 • Huismus
 • Vink
 • Kneu
 • Rietgors