Biesbosch vogelexcursie zondag 16 april 2023

Door de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn is een vogelexcursie gehouden naar de Biesbosch. Met acht deelnemers bezoeken we de Brabantse Biesbosch, ingang Werkendam. De Cetti’s zangers zingen volop, net als de recent binnengekomen Rietzangers. Het koude heiige weer weerhoudt de Blauwborst om zijn zang goed te laten horen. De spechten daarentegen roffelen erop los. Zowel Grote als Kleine bonte specht. Mooi zien we ook de Gekraagde roodstaart, zingend en foeragerend vanuit een boomtak.

vogelexcursie zondag 16 april 2023 (Foto: Stef Strik)
vogelexcursie zondag 16 april 2023 (Foto: Stef Strik)

De Zomertaling is weer terug van zijn winterkwartier en op weg naar zijn broedgebied, in aanwezigheid van de nog volop aanwezige Wintertaling.

Over het water scheren Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw op jacht naar wat insecten.

Het mannetje van de Visarend zit in een boom nabij zijn nest te wachten op de (late) terugkeer van het vrouwtje. Aan het einde van de tocht vliegt ter afsluiting van deze mooie vogeldag nog een Zeearend over.

Het mannetje visarend wacht lang op de terugkeer van het vrouwtje (foto: Pieter van Tol)
Het mannetje visarend wacht lang op de terugkeer van het vrouwtje (foto: Pieter van Tol)
Koffiepauze (foto: Pieter van Tol) 
Koffiepauze (foto: Pieter van Tol) 

De waargenomen vogelsoorten (84):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Lepelaar
Grauwe gans
Soepgans
Gr. Canadese gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Soepeend
Wintertaling
Zomertaling
Smient
Kuifeend
Tafeleend
Slobeend
Krakeend
Pijlstaart
Meerkoet
Waterhoen
Fazant
Bruine kiekendief
Buizerd
Visarend

Zeearend
Scholekster
Kievit
Zilverplevier
Kleine plevier
Wulp
Kluut
Tureluur
Groenpootruiter
Grutto
Watersnip
Witgat
Grote mantelmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Visdief
IJsvogel
Holenduif
Houtduif
Kleine bonte specht
Grote bonte specht
Groene specht
Graspieper
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Huiszwaluw

Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Zanglijster
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Cetti’s zanger
Rietzanger
Fitis
Tjiftjaf
Zwartkop
Staartmees
Koolmees
Pimpelmees
Roodborsttapuit
Tapuit
Spreeuw
Ekster
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Putter
Rietgors

Kluten foerageren in het water (fot0: Pieter van Tol)
Kluten foerageren in het water (fot0: Pieter van Tol)