Noord-Hollandse kustroute vogelexcursie zondag 23 oktober 2022

Op zondag 23 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar Noord-Holland. Langs de Noordzee-, Waddenzee- en IJsselmeerkust.

In de Putten van Petten foerageren diverse Zilverplevieren. Ook de Wintertaling is talrijk aanwezig. Vanaf de Hondsbossche Zeewering kijken we over zee uit en zien Zeekoeten en Bruinvissen. Langs de kust trekken groepjes Vink, Sijs en Spreeuw over.

Vier soorten meeuwen in één blik (foto’s: Pieter van Tol)
Vier soorten meeuwen in één blik (foto’s: Pieter van Tol)

In de Hargerpolder zitten duizenden Goudplevieren en grote groepen Brandganzen. In de Abtskolk vinden we tussen de vele Grauwe ganzen en Krakeenden een vrouwtje Rosse stekelstaart. Een Sperwer poseert even mooi voor ons op een hek.

Abskolk

Vanwege eb is er op het Balgzand in de Wadden weinig te zien. Vanaf de dijk langs de Hors in Den Oever komen vele vogelaars zoeken naar de Graszanger, die wij niet gehoord of gezien hebben. In de Haven zwemmen diverse Dodaarsen.

Honderden Goudplevieren op het Wad (foto: Pieter van Tol)
Honderden Goudplevieren op het Wad (foto: Pieter van Tol)

In natuurgebied Dijkgatsbos van Staatsbosbeheer bezoeken we het vogelkijkpunt over het Noordelijke Wiel. Daar rusten honderden Kuifeenden.

Kuifeenden rusten in het Noordelijk Wiel (foto: Pieter van Tol)
Kuifeenden rusten in het Noordelijk Wiel (foto: Pieter van Tol)

De waargenomen vogelsoorten (60):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Grote Canadese gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Soepeend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Rosse stekelstaart

Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Meerkoet
Waterhoen
Waterral
Scholekster
Kievit
Goudplevier
Zilverplevier
Tureluur
Wulp
Oeverloper
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Steenloper
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw
Zeekoet
Houtduif
Holenduif
Graspieper
Oeverpieper
Veldleeuwerik
Winterkoning
Merel
Koperwiek
Koolmees
Pimpelmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Sijs
Vink
Putter
Groenling

Zeehond spec. 15 x

Bruinvissen

Als Grote Canadese ganzen (links) kruizen met Grauwe gans, dan ontstaat een hybride vorm (rechts), foto: Pieter van Tol.
Als Grote Canadese ganzen (links) kruizen met Grauwe gans, dan ontstaat een hybride vorm (rechts), foto: Pieter van Tol.

De Puinhoop (Katwijk) en de Wassenaarse Slag (Berkheide) vogelexcursie zondag 4 oktober 2022

Op zondag 4 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een trekvogelexcursie gehouden naar trektelpunt De Puinhoop in de duinen van Katwijk en naar de Wassenaarseslag (Berkheide/Ganzenhoek). De excursie begon bij De Puinhoop, een trektelpost hoog op een duintop. Vanwege de westenwind was er weinig zangvogeltrek langs de kust. Met een tiental vogelaars werd alles wat langs vloog bekeken en gedetermineerd.

Groepjes Sijs, Spreeuw, Vink, Graspieper kwamen laag door de duinvallei langs. Groenlingen doen zich ondertussen tegoed aan de Rozebottels om ons heen. Als afsluiting vloog een Smelleken langs.

Vanaf het strand is gekeken naar zeevogeltrek. Diverse Jagers en Duikers werden waargenomen, evenals een enkele Zeekoet. Een enkeling ziet ook Zwarte zee-eend, Grote stern, Jan-van-Gent en Middelste Zaagbek langskomen.

In de Binnenwatering van Katwijk wordt tussen de Zilver- Kok- en Kleine mantelmeeuwen een Pontische meeuw ontdekt, net nadat een Vos alle meeuwen tijdelijk had doen opvliegen.

Vanaf parkeerplaats De Kuil aan de Wassenaarseslag lopen we de duinen in naar de Ganzenhoek, waar vanmorgen vroeg een melding is gedaan van Grote kruisbek. Al heel snel ontdekten we deze bijzondere soort in een dennenboom (3 stuks). De mannetjes mooi roodgekleurd, het vrouwtje geel. Na onze melding op waarneming.nl kwamen er vele vogelaars meekijken.

Drie Grote Kruisbekken (Stef Strik)
Drie Grote Kruisbekken (Stef Strik)

Op sommige plaatsen in de duinen werden vogelgeluiden (roep Dwerguil) afgespeeld om nieuwsgierige zangvogels naar ons toe te lokken. Vele Goudhaantjes, Vuurgoudhaantjes en mezen kwamen een kijkje nemen. Ook een paar Kuifmezen, een Glanskop, Zwartkop en diverse Tjiftjaffen lieten zich goed zien.

Tijdens de afsluitende borrel op het strandterras vlogen twaalf Lepelaars in een V-vorm over. Een fraaie afsluiting van een geslaagde vogelkijkdag!

Groep kijkend naar Grote Kruisbekken (Stef Strik)
Groep kijkend naar Grote Kruisbekken (Stef Strik)

De waargenomen soorten (55):

Pijlstormvogel spec.

Roodkeelduiker

Jan-van-Gent (juv.)

Aalscholver

Lepelaar

Grote Canadese gans

Nijlgans

Krakeend

Zwarte zee-eend

Middelste zaagbek

Torenvalk

Smelleken

Meerkoet

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Pontische meeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Grote stern

Kleine jager

Jager spec.

Zeekoet

Houtduif

Holenduif

Stadsduif

Grote bonte specht

Graspieper

Witte kwikstaart

Veldleeuwerik

Roodborst

Merel

Koperwiek

Zanglijster

Heggenmus

Grote kruisbek

Tjiftjaf

Zwartkop

Koolmees

Pimpelmees

Kuifmees

Glanskop

Goudhaan

Vuurgoudhaan

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai

Gaai

Sijs

Kneu

Huismus

Vink

Keep

Putter

Groenling

Noord-Holland 11 september 2022

Na de zomerpauze was het tijd om weer op excursie te gaan en een rondje Noord-Holland was de eerste excursie op de planning. Het weer deed nog zomers aan, waarbij vooral door het ontbreken van de wind het behoorlijk warm aanvoelde en je af en toe het idee kreeg dat het nog geen “vogeltijd” was.

Onze eerste stop was op een niet heel natuurlijk locatie: rondom de landingsbanen van Schiphol. Naast de vele grote, lawaai makende metalen “vogels”, trekken de kale akkers er omheen ook best wel wat vogels aan. Een groep van 27 patrijzen was het meest opvallend, in onze omgeving zien we ze amper en dan op zo’n locatie een enorme groep. Qua roofvogels waren een buizerd, sperwer en diverse torenvalken aanwezig en qua zangvogels witte en gele kwikstaarten, putters en kneutjes.

Vervolgens weer de auto in en richting de kust bij Camperduin en de Hondsbossche Zeewering. De oude zeewering is ca. 10 jaar geleden versterkt door het opbrengen van zand en daar tussen de duinen vormt de oude dijk een geul die aantrekkelijk is voor vogels én vogelaars. De afgelopen jaren zijn hier al flink wat leuke vogelsoorten ontdekt en ook wij hadden het geluk dat we binnen een paar minuutjes een draaihals konden bekijken. De vogel hopte van struik naar struik, maar ging vaak mooi bovenin zitten om zich steeds wat dichterbij te laten bewonderen. Rondom de draaihals zagen we meerdere roodborsttapuiten in diverse kleden: man, vrouw en juveniel. Verder scharrelden er wat graspiepers en tapuiten door de geul en een jagende sperwer deed z’n best om een onoplettende vogel te verschalken.

Draaihals
Draaihals

Eenmaal door de geul heen, zijn we richting strand gelopen om te kijken of er nog wat zeevogels te vinden waren. Zelfs op het strand was het windstil en twee grijze zeehonden kwamen regelmatig met hun kop boven water tussen de late badgasten in. Verder over zee vlogen vooral groepjes zwarte zee-eenden, maar ook een groep eiders, wat steltlopers en diverse grote sterns. Na een tijd zoeken werden ook twee kleine jagers gevonden die op flinke afstand achter de meeuwen aanjaagden.

Een wandelingetje terug richting auto bracht ons bij het gebiedje De Putten dat nu vooral bevolkt werd door een grote groep goudplevieren die zich ook flink lieten horen. De meeste vogels waren al in winterkleed, maar een deel van de vogels had nog deels zomerkleed met zwarte buiken. Andere steltlopers die ook aanwezig waren: bonte strandloper, kanoet, bontbekplevier en rosse grutto.

Goudplevier
Goudplevier

In dit deel van Noord-Holland vind je veel bollentelers en aan het eind van de zomer zetten die een deel van hun land onder water om de schadelijk aaltjes te bestrijden. Deze veldjes zijn dan weer geliefd bij vogels en kunnen mooie waarnemingen opleveren. Wij zagen hier vooral kemphanen in diverse pluimage, maar ook een paar watersnippen en bonte strandlopers.

Iets verderop werden twee grauwe franjepoten gemeld en dit was een mooie volgende stop voor ons. Echter werden we onderweg, ter hoogte van het Zwanenwater, alweer opgehouden door een paar jagende valkjes boven de weg waarbij we twijfel hadden over boomvalk/roodpootvalk. Gelukkig was er een parkeerplaatsje en konden we 3 valken af en toe mooi zien jagen achter de libellen aan. Aan de hand van de foto’s bleken onze valkjes toch “gewone” boomvalken te zijn, alhoewel er hier deze dag ook roodpootvalken gezien en gefotografeerd zijn.

Boomvalk
Boomvalk

Binnen korte tijd kwamen we aan bij de plek waar de grauwe franjepoten gemeld waren en deze kwamen ook meteen bij ons in de kijker. Ze waren volop aan het foerageren met hun onmiskenbare drukke gedrag en kwamen af en toe best mooi dichtbij. Bijzonder detail: in dit kleine afgelegen gebiedje hebben we al 2 x eerder rosse franjepoten gevonden tijdens onze vogelwerkgroep-excursies. Nu dus ook de grauwe, blijkbaar een goed gebiedje voor franjepoten.

Grauwefanjepoot
Grauwefanjepoot

De tijd vloog voorbij en voor de oostkant van Noord-Holland bleef weinig tijd over. Helemaal omdat we moesten omrijden wegens een afsluiting. Gelukkig lukte een stop bij de waterberging van Twisk nog wel en hier stonden redelijk veel steltlopers in de plas. We zagen vooral veel kemphanen en goudplevieren, maar ook een paar kluten en als leukste soort een paar krombekstrandlopers.

1. Fuut
2. Aalscholver
3. Blauwe reiger
4. Grote zilverreiger
5. Ooievaar
6. Lepelaar
7. Knobbelzwaan
8. Grauwe gans
9. Brandgans
10. Rotgans
11. Nijlgans
12. Bergeend
13. Wilde eend
14. Smient
15. Krakeend
16. Wintertaling
17. Slobeend
18. Tafeleend
19. Kuifeend
20. Eider
21. Zwarte zee-eend
22. Bruine kiekendief
23. Buizerd
24. Sperwer
25. Torenvalk
26. Boomvalk
27. Fazant
28. Patrijs
29. Waterhoen
30. Meerkoet
31. Scholekster
32. Kluut
33. Bontbekplevier
34. Goudplevier
35. Kanoet
36. Bonte strandloper
37. Krombekstrandloper
38. Kieviet
39. Kemphaan
40. Watersnip
41. Tureluur
42. Oeverloper
43. Rosse grutto
44. Wulp
45. Grauwe franjepoot
46. Kleine jager
47. Kokmeeuw
48. Stormmeeuw
49. Zilvermeeuw
50. Kleine mantelmeeuw
51. Grote mantelmeeuw
52. Visdief
53. Grote stern
54. Houtduif
55. Holenduif
56. Turkse tortel
57. Boerenzwaluw
58. Draaihals
59. Graspieper
60. Witte kwikstaart
61. Gele kwikstaart
62. Spreeuw
63. Ekster
64. Gaai
65. Kauw
66. Zwarte kraai
67. Tjiftjaf
68. Tapuit
69. Roodborsttapuit
70. Merel
71. Huismus
72. Putter
73. Sijs
74. Kneu
75. Rietgors