Biesbosch vogelexcursie zondag 16 april 2023

Door de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn is een vogelexcursie gehouden naar de Biesbosch. Met acht deelnemers bezoeken we de Brabantse Biesbosch, ingang Werkendam. De Cetti’s zangers zingen volop, net als de recent binnengekomen Rietzangers. Het koude heiige weer weerhoudt de Blauwborst om zijn zang goed te laten horen. De spechten daarentegen roffelen erop los. Zowel Grote als Kleine bonte specht. Mooi zien we ook de Gekraagde roodstaart, zingend en foeragerend vanuit een boomtak.

vogelexcursie zondag 16 april 2023 (Foto: Stef Strik)
vogelexcursie zondag 16 april 2023 (Foto: Stef Strik)

De Zomertaling is weer terug van zijn winterkwartier en op weg naar zijn broedgebied, in aanwezigheid van de nog volop aanwezige Wintertaling.

Over het water scheren Boeren-, Huis- en Oeverzwaluw op jacht naar wat insecten.

Het mannetje van de Visarend zit in een boom nabij zijn nest te wachten op de (late) terugkeer van het vrouwtje. Aan het einde van de tocht vliegt ter afsluiting van deze mooie vogeldag nog een Zeearend over.

Het mannetje visarend wacht lang op de terugkeer van het vrouwtje (foto: Pieter van Tol)
Het mannetje visarend wacht lang op de terugkeer van het vrouwtje (foto: Pieter van Tol)
Koffiepauze (foto: Pieter van Tol) 
Koffiepauze (foto: Pieter van Tol) 

De waargenomen vogelsoorten (84):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Lepelaar
Grauwe gans
Soepgans
Gr. Canadese gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Soepeend
Wintertaling
Zomertaling
Smient
Kuifeend
Tafeleend
Slobeend
Krakeend
Pijlstaart
Meerkoet
Waterhoen
Fazant
Bruine kiekendief
Buizerd
Visarend

Zeearend
Scholekster
Kievit
Zilverplevier
Kleine plevier
Wulp
Kluut
Tureluur
Groenpootruiter
Grutto
Watersnip
Witgat
Grote mantelmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Zwartkopmeeuw
Kokmeeuw
Visdief
IJsvogel
Holenduif
Houtduif
Kleine bonte specht
Grote bonte specht
Groene specht
Graspieper
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Huiszwaluw

Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Zanglijster
Blauwborst
Gekraagde roodstaart
Cetti’s zanger
Rietzanger
Fitis
Tjiftjaf
Zwartkop
Staartmees
Koolmees
Pimpelmees
Roodborsttapuit
Tapuit
Spreeuw
Ekster
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Putter
Rietgors

Kluten foerageren in het water (fot0: Pieter van Tol)
Kluten foerageren in het water (fot0: Pieter van Tol)

Amsterdamse waterleidingduinen vogelexcursie vrijdag 30 december 2022

Vrijdag 30 december 2022 stond in het teken van de traditionele oudjaarswandeling van de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Met de deelnemers is gezocht naar wintergasten in het duingebied. Vanwege het ontbreken van bessen aan de duindoorn en meidoorn zijn de lijsterachtigen doorgevlogen naar zuidelijker streken. We moeten het vooral hebben van de aanwezige watervogels.

waterleidingduinen 2022
waterleidingduinen 2022 (foto: Stef Strik)

Tafeleenden, kuifeenden, wintertalingen en een paar grote zaagbekken laten zich goed bekijken. Ook de dodaars is goed te zien, in tegenstelling tot de ijsvogel die een paar keer als blauwe flits langsschiet. Een waterral laat zich horen en later vliegt er eens langs ons en verdwijnt weer onvindbaar in een rietstrook.
In de grote groepen mezen vinden we naast kool- en pimpel- ook de kuifmees.

De waargenomen vogelsoorten (35):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Wilde eend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend
Grote zaagbek
Buizerd
Meerkoet

Waterral
IJsvogel
Grote bonte specht
Groene specht
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees

Boomklever
Boomkruiper
Goudhaan
Spreeuw
Ekster
Kauw
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Huismus

Damherten
Damherten (Foto: Anna-Isabel/Marco)

Na een fikse wandeling door de duinen wordt het vogelexcursiejaar afgesloten met warme chocomel, erwtensoep en glühwein in uitspanning de Oase in Vogelenzang. Op naar 2023 met hopelijk veel geslaagde vogelexcursies!

Zuidpier IJmuiden vogelexcursie zondag 11 december 2022

Op zondag 11 december 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar de Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden. Met tien deelnemers lopen we de hele pier af tot de vuurtoren op het einde. Het is erg koud! Al snel dient zich de eerste mooie waarneming aan: de Alk. Verderop zien we verschillende Roodkeelduikers (10)

Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden
Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden

Ook de vaste wintergasten op de pier, zoals de Oeverpieper en Paarse strandloper waren goed te zien. De Steenloper is hier weinig schuw en loopt geregeld tussen ons door.

De waargenomen vogelsoorten (38):

Roodkeelduiker
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Kuifaalscholver
Alk
Wilde zwaan
Grauwe gans
Wilde eend
Soepeend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend

Eider
Grote zaagbek
Meerkoet
Waterral
Scholekster
Drieteenstrandloper
Steenloper
Paarse strandloper
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Stadsduif

Oeverpieper
Heggenmus
Roodborst
Merel
Kramsvogel
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Huismus

  • Gewone zeehond
  • Bruinvis
  • Vos
Vos (foto Pieter van Tol)
Vos (foto Pieter van Tol)

Rondom het Kennemermeer waren weinig vogels te vinden. Een eenzame Wilde zwaan drijft op het water. Een Vos schiet langs ons heen op zoek naar prooi.