De Maasvlakte en de Westplaat (ZH) vogelexcursie zondag 17 oktober 2021

Op zondag 17 oktober heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een excursie gehouden naar de Maasvlakte en de Westplaat. De excursie begon bij de Vogelvallei. Een natuurgebied, middenin het havengebied tussen een afvalberg en containerhavens.

Met achttien vogelaars werden de plasjes afgezocht naar watervogels. Veel Wintertaling, de eerste Tafeleenden, een paar Slobeenden en wat Smienten.

Vogelscherm bij de Vogelvallei (Foto Stef Strik)
Vogelscherm bij de Vogelvallei (Foto Stef Strik)
Wintertaling (links voor) en Tafeleenden (foto Oscar en Jolanda Balm)
Wintertaling (links voor) en Tafeleenden (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vinkentrek (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vinkentrek (foto Oscar en Jolanda Balm)

Nog spectaculairder was de zeevogeltrek langs de Noordzeekust. Voor de kust dobberden verschillende Zeekoeten. Ook een Roodkeelduiker wordt nabij de kustlijn ontdekt. Verschillende meeuwensoorten en sterns foerageren in het ondiepe water. Ook de Dwergmeeuw met zijn zwarte ondervleugels is duidelijk te herkennen.

Trektelpost Maasvlakte (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte (foto Stef Strik)
Graspieper (foto Oscar en Jolanda Balm)
Graspieper (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vogelscherm bij het Brielse meer (foto Stef Strik)
Vogelscherm bij het Brielse meer (foto Stef Strik)

De waargenomen soorten (62):

Roodkeelduiker
Jan-van-Gent
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Lepelaar
Grauwe gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Pijlstaart
Zwarte zee-eend
Eider
Middelste zaagbek

Buizerd
Sperwer
Havik
Torenvalk
Slechtvalk
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Bontbekplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Tureluur
Wulp
Oeverloper
Bonte strandloper
Stormmeeuw
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw

Visdief
Grote stern
Zeekoet
Houtduif
Holenduif
Graspieper
Veldleeuwerik
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Roodborst
Winterkoning
Cetti’s zanger
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Sijs
Vink
Keep
Putter

Langs de Westplaat zagen we veel Zilverplevieren, Bonte strandlopers, Bontbekplevieren en Wulpen.

Westplaat (Foto Kees Langejan)
Westplaat (Foto Kees Langejan)

Spectaculair is een Slechtvalk die op een stuk scheepstouw op het strand zit te rusten. Vanuit vogelhut de Bonte piet zien we een zandplaat met zo’n 60-70 Zeehonden.

Zilverplevier en strandlopers (Foto Oscar en Jolanda Balm).
Zilverplevier en strandlopers (Foto Oscar en Jolanda Balm).

De Putten van Petten vogelexcursie zondag 19 september 2021

Op zondag 19 september is na een lange excursiepauze vanwege de coronapandemie eindelijk de vogelwerkgroep weer op pad gegaan. We begonnen de excursie bij een aantal inundatiemeertjes in de bollenvelden nabij Burgervlotbrug.

Groep aan het kijken
Groep aan het kijken

Met dertien vogelaars, gewapend met de modernste optische hulpmiddelen werden de onder water gezette meertjes afgezocht naar foeragerende vogels. Vlakbij bevond zich een groepje Kemphanen. Even werd vermeend een Breedbekstrandloper waargenomen. Waarneming.nl maakte er toch een Bonte strandloper van, helaas. Een paar Groenpootruiters prikken in het water, dat verderop gevuld was met vele Wintertalingen en wat Smient.

Vanaf de dijk onder de Abtskolk zien we volop vogeltrek. Duizenden Goudplevieren komen over. Kleinere groepjes Kievit, Kolgans en Brandgans vliegen langs. Evenals een enkele Lepelaar. Twee Tapuiten foerageren in het gras. Achter ons twittert een groepje Baardmannetjes door het riet rondom het Abtskolk.

Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)
Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)

De Putten langs de weg naar Petten zitten vol Aalscholvers. Putters, Witte kwikstaarten en een aantal opgeschrokken Watersnippen vliegen over ons hoofd. Vanaf een duinenrij achter de oude Hondsbossche Zeewering kijken we naar de vogeltrek. Groepen Eiders, Zwarte zee-eend en Zeekoet vinden we op zee. Een Kleine jager wordt na langdurige observatie gedetermineerd.

Tijd voor een goede lunch in brasserie ‘Zo Gewoon’ aan het Plein in Petten.

Daarna naar vogeltrektelpost Camperduin. Helaas erg druk op deze laatste zomerse zondag van 2021. We besluiten door te rijden naar nog een onder water gezet weilandje ten zuiden van Bergen. Daar zoeken we langdurig naar twee daar eerder deze dag gespotte Gestreepte strandlopers. Tussen de vele Kieviten, Goudplevieren en Kemphanen ontwaren we twee kleinere strandlopers die behoorlijk aan het profiel voldoen. Vanwege het tegenlicht kunnen we niet tot een honderd procent gevalideerde waarneming komen.

Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)
Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)

Een ander mooi verslag van deze dag is te vinden bij een van de deelnemers: http://www.bigcats.nl/wandelen/hondsbossche-zeewering/2021-09-19/

De waargenomen soorten (71):

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Soepgans

Kolgans

Brandgans

Nijlgans

Bergeend

Wilde eend

Soepeend

Krakeend

Slobeend

Smient

Wintertaling

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Eider

Buizerd

Stadsduif

Sperwer

Torenvalk

Slechtvalk

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Kleine plevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Zilverplevier

Kemphaan

Tureluur

Wulp

Groenpootruiter

Witgat

Kleine strandloper

Bonte strandloper

Drieteenstrandloper

Gestreepte strandloper

Watersnip

Kluut

Stormmeeuw

Rotgans 

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Kleine jager

Visdief

Grote stern

Houtduif

Holenduif

Graspieper

Veldleeuwerik

Boerenzwaluw

Witte kwikstaart

Tapuit

Putter

Winterkoning

Baardmannetje

Huismus

Kneu

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai

Hoekse Waard 15 februari 2020

Vandaag zijn we op bezoek bij de Vogelwerkgroep Hoeksche waard. De excursie is wegens storm Ciara een week uitgesteld, maar nu zit tweede voorjaarsstorm Dennis ons in de weg. Toch besluiten we te gaan, weer of geen weer. Ter plaatse worden we ontvangen door Janus Verkerk van de VWG Hoekse waard. We starten in de Korendijkse slikken. Deze slikken vallen onder beheer van Natuurmonumenten, een mooi deltagebied aan de haringvliet. Aan de overkant zien we Tiengemeten. Natuurmonumenten heeft hier de open krekenstructuur teruggebracht in de gras- en rietlanden. Dit biedt mogelijkheden voor diverse moeras- en watervogels. Er staan twee vogelhutten en een vogelobservatieplateau. Al snel horen we de Cetti’s zanger boven de stormgeluiden uitkomen. Aan de rand van het Haringvliet zien we de eerste Lepelaars van 2020 al weer terug uit hun winterkwartier. Daar zien we ook Grote en Kleine zaagbekken. Ook diverse Brilduikers voeren hun voorjaarsritueel uit.


We vervolgen onze weg naar de Westerse laagjes in Nieuwendijk. Daar zien we tussen de vele Brandganzen geen Roodhalsgans, maar wel een Kleine Canadese gans.
We worden bij Janus thuis op de koffie genodigd. In zijn tuin vele zangvogels op de voederplaats, waar een Sperwer probeert een van de vogels te slaan.
In het Oude land van Strijen vinden we tussen de vele Grauwe, Kol- en Brandganzen 16 Dwergganzen, onze doelsoort voor deze dag.
Vanwege het slechte weer keren we voortijdig huiswaarts.

Waargenomen vogelsoorten:

Aalscholver Brilduiker Roodborst
Fuut Middelste zaagbek Huismus
Dodaars Grote zaagbek Ringmus
Knobbelzwaan Meerkoet Vink
Blauwe reiger Waterhoen Merel
Grote zilverreiger Fazant Kramsvogel
Lepelaar Buizerd Koperwiek
Grauwe gans Havik Turkse tortel
Boeren- of soepgans Sperwer Houtduif
Nijlgans Torenvalk Holenduif
Grote Canadese gans Bruine kiekendief Koolmees
Kleine Canadese gans Blauwe kiekendief Pimpelmees
Kolgans Goudplevier Spreeuw
Brandgans Kievit Ekster
Dwerggans Wulp Kauw
Bergeend Watersnip Zwarte kraai                   
Wilde eend Kleine mantelmeeuw Totaal: 64  
Soepeend Grote mantelmeeuw  
Krakeend Kokmeeuw  
Slobeend Stormmeeuw  
Kuifeend IJsvogel  
Tafeleend Graspieper  
Wintertaling Cetti’s zanger  
Smient Winterkoning