Vogelexcursie Noord-Holland, 1 december 2019

Op zondag 1 december zijn we met de VWG Alphen naar de Zuidpier van IJmuiden geweest om zeevogels te spotten. Ondanks de slechte weersvoorspellingen was het een uitgelezen dag voor de pier: zonnig en een lichte aflandige wind.

Op de parkeerplaats eerst koffie met banketstaaf genoten, die niet iedereen evengoed gevallen is. Eerst in de jachthaven gekeken naar de Dodaars en andere watervogels. Bij de ingang van de haven is de meest favoriete plek voor de Kuifaalscholver. En met succes.

Kuifaalscholver (Foto: Jeroen Verburg)
Kuifaalscholver (Foto: Jeroen Verburg)

Verderop de pier komen we al snel de eerste Oeverpiepers tegen. Vandaag zijn er erg veel (25) van deze wintergasten, met kun kenmerkende roepje “viisst”.

De alhier eerder aanwezige Kleine alk is niet meer gezien. Verderop spotten we wel een enkele Zeekoet.

Veel meeuwen op het water, zoals Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw en een vermeende Drieteenmeeuw. Al snel zien we de eerste Roodkeelduiker, waarvan we er later een tiental zien. Andere duiker soorten laten het afweten.

Roodkeelduiker (Foto: Jeroen Verburg)
Roodkeelduiker (Foto: Jeroen Verburg)

Er zijn volop strandlopers te bewonderen. Naast de altijd weer brutale Steenlopers ook volop Paarse strandlopers, Drieteenstrandlopers en een enkele Kanoet.

Op het eind van de Zuidpier bij de vuurtoren wordt glühwein gedronken om het aantal waarnemingen op te schroeven. Er worden zes vrouwelijke Zwarte zee-eenden waargenomen. De grote groepen overvliegende eenden worden niet direct op naam gebracht. Later is op basis van fotomateriaal vastgesteld dat het om Toppers gaat.

Na ruim drie uur wandelen over de pier zijn we toe aan warme soep. Een nabijgelegen strandpaviljoen biedt daarvoor uitkomst.

Nog even wordt het Kennemermeer aangedaan. Daar liggen veel Tafeleenden en Wintertalingen. Enkele algemene zangvogels worden waargenomen in de omliggende duindoornstruiken.

Tellijst

Vogelexcursie Noord-Holland, 10 november 2019

Op zondag 10 november zijn we met de VWG Alphen richting Noord-Holland gegaan. De geplande bestemming was de Kop van Noord-Holland, maar door de waarnemingen van de dagen ervoor werd besloten toch eerst even de haven van IJmuiden te bezoeken. Dit pakte goed uit, want al snel werd hier de kleine alk gevonden, een prachtig klein zeevogeltje afkomstig uit Spitsbergen en Groenland. Nadat we de kleine alk eerst vanaf een wat hogere locatie zagen zwemmen, hadden we later het geluk dat we hem vanaf een paar meter afstand schitterend konden bekijken.

Kuifaalscholvers
Kuifaalscholvers


In de haven liet ook een grote gele kwikstaart zich prima bekijken en wat hulp van een andere vogelaar leverde ook een kuifaalscholver op.
Tussen de blokken van het begin van de pier werden diverse steenlopers en een oeverpieper ontdekt en op het water dreef een vrouwtje grote zee-eend, ook een niet alledaagse verschijning. Vervolgens werd besloten niet verder de pier op te gaan, de pierexcursie staat namelijk over een aantal weken op de planning.
Snel richting de Kop van Noord-Holland, waar we nabij Den Helder een tweetal stops hadden gepland bij de Balgzandpolder en het Balgzand. Vooral de eenden lieten zich hier prima bekijken met op korte afstand een mooi aantal pijlstaarten, krakeenden, smienten en wintertalingen. Ook een aantal lepelaars was nog aanwezig, waarvan een exemplaar gezenderd (Schiermonnikoog).
Bij het Balgzand was het laag water en de vogels zaten vooral op grote afstand. We zagen hier o.a. bonte strandloper, tureluur en zilverplevier. Mooiste waarneming hier was een slechtvalk, die zat te rusten op een paaltje net aan de rand van het Wad.
Vervolgens richting Den Oever voor een bezoek aan de Waddenhaven. Vanaf de nieuwe uitkijktoren werden hier dodaarsjes, kluten, wulpen en veel bergeenden gezien. Na eigenlijk alles goed afgekeken te hebben en het idee te hebben om te vertrekken roept Kees opeens dat hij een kleine alk ziet. Deze toch zeldzame soort was hier nog niet gemeld, een fraaie ontdekking! Deze tweede kleine alk van de dag was vooral voor de fotografen natuurlijk weer een doel om zich even op te richten. De vogel zwom eerst nog op flinke afstand maar door zijn angst voor een aantal futen die hem telkens achterna zwommen, kwam de vogel toch wat dichterbij. Omdat de kleine alk daarna weer van de steiger af zwom werd geprobeerd om hem vanaf de volgende steiger dichterbij te zien, en dat lukte! De kleine alk zat daar even op slechts een goede meter afstand!

Kleine Alk
Kleine Alk


De tijd vloog voorbij en we wilden nog even bij de Zuiderhaven kijken. Hier zagen we nog een vrouwtje ijseend, wederom een noordelijke soort. Via de dijk reden we zuidwaarts met nog een stop bij de Dijkwielen waar, zoals bijna altijd, een grote groep kuifeenden aanwezig was. Er was wat discussie over het aantal en Jeroen heeft na het maken van foto’s en netjes afvinken van elke eend het eindtotaal kunnen bepalen op 2352 stuks. Toch nog wat meer dan we ter plaatse dachten. Tussen de kuifeenden ook een aantal toppers.
Een korte stop bij de haven Oude Zeug leverde een eerste grote zaagbek op, de aantallen moeten nog komen want in de winter is dit een perfecte plek om zaagbekken te bekijken. Een laatste stop nog even in de polder bij een grote groep toendrarietganzen leverde ook nog koperwieken, kramsvogels en een blauwe kiekendief op. Tijd om richting huis te gaan!

Maasvlakte vogelexcursie Op zondag 13 oktober 2019

Op zondag 13 oktober zijn we met de vogelwerkgroep naar de Maasvlakte gegaan. We begonnen de excursie bij de trektelpost Maasvlakte II. We besloten dat we bleven staan totdat het een beetje stil viel qua trek om vervolgens andere soorten te bezoeken.

Maasvlakte 2019/10/03
Maasvlakte 2019/10/03

De dag begon druk met enorme groepen spreeuw. Ook kwamen er grote groepen sijs en vink met een enkele keep. Ook werden er enkele grote gele en witte kwikstaarten herkend op geluid. Natuurlijk vlogen er ook enkele graspieper en veldleeuwerik. Ondanks de goede landtrek was de trek over zee veel stroever. In zo’n anderhalf uur werd er maar een (adulte) Jan van Gent gezien. Doordat de zeetrek tegenviel besloten we wat op te schuiven naar een verder punt op de Maasvlakte. Hier zagen we een geringde grote mantelmeeuw die uit Scandinavië kwam. Helaas konden we deze niet aflezen. Vervolgens gingen we richting de brandweerkazerne, hier zagen we een tjiftjaf in het hek en een tapuit op een stapel bouwmaterialen. Vervolgens liepen we over de dijk aan de zeezijde met 2 tapuit. Toen we iemand tegenkwamen hoorden we dat er twee sneeuwgorzen verderop zaten. Die hebben we uitgebreid bekeken en er kwam zelfs een oeverpieper bij zitten. Op de Maasvlakte werd de zaterdag ervoor een Provençaalse grasmus ontdekt. Toen we hier langs reden besloten we even een kijkje te maken, en de vogel was toen uit beeld. Na een beetje heen en weer geloop de vogel in eerste instantie niet kunnen vinden.

Beflijster
Beflijster (Menno den Uijl)

Vervolgens vond Michel Top een velduil op een metertje of 30. Erg mooie vondst! Toen iedereen de velduil net in beeld had, werd de Provençaalse grasmus gevonden. Vervolgens met alle aanwezige vogelaars besloten om de vogel op te stoten. Hierdoor hebben we de vogel 5/6 keer duidelijk kunnen zien, helaas ging de vogel niet mooi open zitten. Vervolgens vloog de vogel en besloten we verder te gaan. Na een paar stop gingen we naar het Oostvoorne meer om daar een rondje te lopen. Daar zagen we enorme aantallen zilverplevier en wulp. Wat opvallend was is dat de stroom vinken en sijzen de hele dag doorging. Dit klopt ook met het beeld wat in de rest van Nl was. Over heel Nl kwam er 1 miljoen vink en bijna 60.000 sijs over. Weer een heerlijke dag met weinig regen, maar de 20 graden is niet gehaald.

Sneeuwgors(Menno den Uijl)
Sneeuwgors(Menno den Uijl)

Menno den Uijl

De soorten

Cetti’s Zanger
Grote Stern
Velduil
Provençaalse
Grasmus
Koperwiek
Beflijster
Strandleeuwerik
Sneeuwgors
Tapuit
Rotgans
Jan van Gent
Keep
Grote Gele Kwikstaart
Sijs
Slechtvalk
Scholekster
Wilde Eend
Wintertaling
Kuifeend
Slobeend
Krakeend
Kluut

Wulp
Pimpelmees
Veldleeuwerik
Oeverpieper
Witte Kwikstaart
Buizerd
Tjiftjaf
Blauwe Reiger
Scholekster
Aalscholver
Roodborst
Vink
Zwarte Kraai
Zwarte Zee-eend
Torenvalk
Ekster
Graspieper
Grote Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Bontbekplevier
Spreeuw