Markermeer en Oostvaardersplassen, 13 november 2022

Ondanks 9 aanmeldingen vertrokken we ’s ochtends met een groepje van slechts 5 personen richting Noord-Holland. Na ca. 3 kwartier rijden, kwamen we aan bij de Gouwzee aan de zuidkant van het plaatsje Marken. Vanuit de auto was al te zien dat er vele vogels op het water dreven en dat er dus genoeg te ontdekken was.

Gouwzee (Oscar enJolanda Balm)
Gouwzee (Oscar enJolanda Balm)

Een van de mooiste eenden liet zich meteen al goed bekijken, meerdere krooneenden lagen heerlijk te dobberen, badend in het zonlicht. Verder waren het vooral veel kuifeenden, tafeleenden en meerkoeten: vele duizenden. Dan is het een sport om hier andere eenden tussen te ontdekken en al redelijk snel werd een eerste topper gevonden. Ze lijken behoorlijk op kuifeenden en in eerste instantie vonden we alleen de vrouwtjes. Auke en Liesbeth zochten met de telescoop de groep af en zo werden er ook enkele mannetjes topper ontdekt.

krooneend (Oscar enJolanda Balm)
krooneend (Oscar enJolanda Balm)

Ook in de lucht zat veel beweging met overvliegende groepen ganzen, waaronder vooral veel kolganzen en brandganzen, maar ook enkele toendrarietganzen. Verder vloog er af en toe een veldleeuwerik over.

We zijn uiteindelijk de hele dijk afgelopen tot aan Marken en ontdekten zo nog brilduiker, grote zaagbek, slobeend, dodaars, watersnip en kemphaan.

De tijd vloog voorbij en het werd duidelijk dat we iets minder stops moesten maken, maar midden op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad moesten we toch even kijken of hier wat te vinden was. Ook hier een paar toppers tussen de kuifeenden en een stukje dichterbij dan op de vorige locatie. Verder zwommen er meerdere middelste zaagbekken en een grote zaagbek en deed een grote zilverreiger zijn best om tussen de rotsblokken een maaltje te vinden. En met succes!

topper (Oscar enJolanda Balm)
topper (Oscar enJolanda Balm)

Door naar de Oostvaardersplassen. Het was zulk mooi weer, dat we echt nog wel een stukje wilden wandelen. We waren duidelijk niet de enigen die op dat idee waren gekomen, we hadden het nog nooit zo vol met auto’s gezien op de Knardijk.

Drukte is voor vogels meestal niet zo’n goed teken maar al snel bleek dat de vogels (en wij) daar toch weinig problemen mee hadden. Bij een eerste kijkhutje werden meteen al twee zeearenden ontdekt, zittend in een kale boom. Wel ontzettend ver weg, maar het begin was er. Verder ook hier grote zaagbek, veel bergeenden en een rietgors.

Na een stukje wandelen zagen we een zeearend van ons af vliegen, waarschijnlijk eentje die net in de boomtop zat. Op een mooi punt keken we wat langduriger om ons heen en hoorden volop cetti’s zangers. We begonnen wat te kletsen en het zou toch mooi zijn als zo’n arend recht op je af komt vliegen …. of dat we nu die klapekster ontdekken die hier af en toe gezien wordt, maar ja dat zal wel niet want het is vast te druk.

klapekster (Oscar enJolanda Balm)
klapekster (Oscar enJolanda Balm)

Misschien moeten we vaker onze wensen uitspreken, want niet veel later zagen we een zeearend op ons afvliegen. Hij kwam dichterbij, nog dichterbij en bleef recht op ons aanvliegen om uiteindelijk recht over ons hoofd te vliegen op ca. 20 meter hoogte…. Wat een enorm grote beesten zijn het dan (ca. 230 cm spanwijdte). Wow, dat is echt gaaf!

zeearend (Oscar enJolanda Balm)
zeearend (Oscar enJolanda Balm)

Maar we zijn nog niet uitgepraat over deze bijzondere ervaring als Liesbeth zegt: wat landt daar in die dode boom? Ja hoor, de klapekster. Helaas slechts een korte stop, maar toch even mooi kunnen zien. We kijken nog even op de camera’s of er mooie beelden van de zeearend bij zitten als de ganzen en eenden weer onrustig worden. Nu komt vanaf de andere kant weer een andere zeearend (een juveniel exemplaar) aangevlogen. Ditmaal wat verder van ons af, maar nog steeds erg mooi te zien.

Zullen we nu toch nog maar even verder lopen naar de kijkhut? Enkele groepen kramsvogels vliegen langs en zoeken plekken waar ze even kunnen landen. In de kijkhut is het warm en zien we een jagende blauwe kiekendief, in de verte weer een zeearend en heel veel edelherten. Tijd om terug te wandelen en bij bezoekerscentrum leverde dit toch nog wat leuke soorten op zoals matkop, staartmees en vuurgoudhaan.

Aan het eind van de dag stond de teller op een ruime 70 soorten, waarbij de zeearend toch wel echt de klapper van de dag was.

Noord-Hollandse kustroute vogelexcursie zondag 23 oktober 2022

Op zondag 23 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar Noord-Holland. Langs de Noordzee-, Waddenzee- en IJsselmeerkust.

In de Putten van Petten foerageren diverse Zilverplevieren. Ook de Wintertaling is talrijk aanwezig. Vanaf de Hondsbossche Zeewering kijken we over zee uit en zien Zeekoeten en Bruinvissen. Langs de kust trekken groepjes Vink, Sijs en Spreeuw over.

Vier soorten meeuwen in één blik (foto’s: Pieter van Tol)
Vier soorten meeuwen in één blik (foto’s: Pieter van Tol)

In de Hargerpolder zitten duizenden Goudplevieren en grote groepen Brandganzen. In de Abtskolk vinden we tussen de vele Grauwe ganzen en Krakeenden een vrouwtje Rosse stekelstaart. Een Sperwer poseert even mooi voor ons op een hek.

Abskolk

Vanwege eb is er op het Balgzand in de Wadden weinig te zien. Vanaf de dijk langs de Hors in Den Oever komen vele vogelaars zoeken naar de Graszanger, die wij niet gehoord of gezien hebben. In de Haven zwemmen diverse Dodaarsen.

Honderden Goudplevieren op het Wad (foto: Pieter van Tol)
Honderden Goudplevieren op het Wad (foto: Pieter van Tol)

In natuurgebied Dijkgatsbos van Staatsbosbeheer bezoeken we het vogelkijkpunt over het Noordelijke Wiel. Daar rusten honderden Kuifeenden.

Kuifeenden rusten in het Noordelijk Wiel (foto: Pieter van Tol)
Kuifeenden rusten in het Noordelijk Wiel (foto: Pieter van Tol)

De waargenomen vogelsoorten (60):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Grote Canadese gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Soepeend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Rosse stekelstaart

Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Meerkoet
Waterhoen
Waterral
Scholekster
Kievit
Goudplevier
Zilverplevier
Tureluur
Wulp
Oeverloper
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Steenloper
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw
Zeekoet
Houtduif
Holenduif
Graspieper
Oeverpieper
Veldleeuwerik
Winterkoning
Merel
Koperwiek
Koolmees
Pimpelmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Sijs
Vink
Putter
Groenling

Zeehond spec. 15 x

Bruinvissen

Als Grote Canadese ganzen (links) kruizen met Grauwe gans, dan ontstaat een hybride vorm (rechts), foto: Pieter van Tol.
Als Grote Canadese ganzen (links) kruizen met Grauwe gans, dan ontstaat een hybride vorm (rechts), foto: Pieter van Tol.

De Puinhoop (Katwijk) en de Wassenaarse Slag (Berkheide) vogelexcursie zondag 4 oktober 2022

Op zondag 4 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een trekvogelexcursie gehouden naar trektelpunt De Puinhoop in de duinen van Katwijk en naar de Wassenaarseslag (Berkheide/Ganzenhoek). De excursie begon bij De Puinhoop, een trektelpost hoog op een duintop. Vanwege de westenwind was er weinig zangvogeltrek langs de kust. Met een tiental vogelaars werd alles wat langs vloog bekeken en gedetermineerd.

Groepjes Sijs, Spreeuw, Vink, Graspieper kwamen laag door de duinvallei langs. Groenlingen doen zich ondertussen tegoed aan de Rozebottels om ons heen. Als afsluiting vloog een Smelleken langs.

Vanaf het strand is gekeken naar zeevogeltrek. Diverse Jagers en Duikers werden waargenomen, evenals een enkele Zeekoet. Een enkeling ziet ook Zwarte zee-eend, Grote stern, Jan-van-Gent en Middelste Zaagbek langskomen.

In de Binnenwatering van Katwijk wordt tussen de Zilver- Kok- en Kleine mantelmeeuwen een Pontische meeuw ontdekt, net nadat een Vos alle meeuwen tijdelijk had doen opvliegen.

Vanaf parkeerplaats De Kuil aan de Wassenaarseslag lopen we de duinen in naar de Ganzenhoek, waar vanmorgen vroeg een melding is gedaan van Grote kruisbek. Al heel snel ontdekten we deze bijzondere soort in een dennenboom (3 stuks). De mannetjes mooi roodgekleurd, het vrouwtje geel. Na onze melding op waarneming.nl kwamen er vele vogelaars meekijken.

Drie Grote Kruisbekken (Stef Strik)
Drie Grote Kruisbekken (Stef Strik)

Op sommige plaatsen in de duinen werden vogelgeluiden (roep Dwerguil) afgespeeld om nieuwsgierige zangvogels naar ons toe te lokken. Vele Goudhaantjes, Vuurgoudhaantjes en mezen kwamen een kijkje nemen. Ook een paar Kuifmezen, een Glanskop, Zwartkop en diverse Tjiftjaffen lieten zich goed zien.

Tijdens de afsluitende borrel op het strandterras vlogen twaalf Lepelaars in een V-vorm over. Een fraaie afsluiting van een geslaagde vogelkijkdag!

Groep kijkend naar Grote Kruisbekken (Stef Strik)
Groep kijkend naar Grote Kruisbekken (Stef Strik)

De waargenomen soorten (55):

Pijlstormvogel spec.

Roodkeelduiker

Jan-van-Gent (juv.)

Aalscholver

Lepelaar

Grote Canadese gans

Nijlgans

Krakeend

Zwarte zee-eend

Middelste zaagbek

Torenvalk

Smelleken

Meerkoet

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Pontische meeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Grote stern

Kleine jager

Jager spec.

Zeekoet

Houtduif

Holenduif

Stadsduif

Grote bonte specht

Graspieper

Witte kwikstaart

Veldleeuwerik

Roodborst

Merel

Koperwiek

Zanglijster

Heggenmus

Grote kruisbek

Tjiftjaf

Zwartkop

Koolmees

Pimpelmees

Kuifmees

Glanskop

Goudhaan

Vuurgoudhaan

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai

Gaai

Sijs

Kneu

Huismus

Vink

Keep

Putter

Groenling