> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Biesbosch 9 september 2012

Met helaas slechts 4 deelnemers vertrokken we op een frisse herfstochtend richting de Brabantse Biesbosch. Eenmaal aangekomen viel de temperatuur flink tegen en in combinatie met de wind kon je zelfs al voorzichtig aan je winterjas gaan denken. Ook de vogels hadden door dat de zomer nu echt voorbij was en de trek is voor veel soorten nu echt begonnen. De zwarte mees is zo'n soort en dit jaar lijkt er echt een invasie gaande. Ook tijdens deze excursie werden we meteen bij de eerste stop verrast door een groepje zwarte mezen die zich op de grond mooi lieten bekijken. Hier verder ook grote aantallen vinken, pimpelmezen, een opvliegende tapuit, een paar kneutjes en putters.

De volgende stop leverde graspiepers, een roodborsttapuit en een paapje op. Verder nog veel op de laatste insecten jagende boerenzwaluwen en een enkele huiszwaluw. Verderop in polder Oude Hardenhoek veel grote zilverreigers en eendensoorten zoals pijlstaart, slobeend, een paar casarca's en vooral smienten.

Aan de andere kant van het water landde in een rij met bomen een juveniele zeearend, door de telescoop schitterend te zien.

Vanuit de (deels in het water staande) bosjes achter ons klonk de roep van zowel de groene als de grote bonte specht en ook de waterral liet zich regelmatig horen. Even later zong ook de eerste cetti's zanger luidkeels. Tijdens het zoeken naar deze vogel werden we verrast door een langsvliegende ijsvogel. De cetti's zanger bleef regelmatig zingen maar liet zich slechts heel kort zien, wel werd ook een zwartkop ontdekt en kwamen er enkele buizerds en een bruine kiekendief langs.

Via een route door de polder kwamen we bij het gebied Lijnoorden en hier klonk ook meteen weer een cetti's zanger en meerderen zouden volgden. Een slechtvalk kwam aanvliegen en landde in de hoogspanningsmast en toen bleek dat er daar ook een tweede slechtvalk aanwezig was. Ook waterrallen en grote zilverreigers waren hier goed aanwezig. Tijdens een wandeling werden nog wat gaaien(ook op doortrek) gezien, vloog een tureluur luidroepend over maar verder weinig nieuwe soorten.

Terug richting de Bandijk en opeens kwam vanaf de kant van de Merwede een flinke roofvogel precies onze kant opvliegen, een prachtige visarend zeilde recht over de auto heen richting de grote plas. Al snel was hij weer op flinke afstand maar een stukje verder konden we hem weer redelijk goed zien en ging hij jagen. We kwamen dichterbij en hoopte op een paar missers bij het jagen maar bij de derde plons was het raak. Hij verdween onder water en kwam naar boven met een vis en vloog vervolgens ver weg richting de bomen.

Alle 'wenssoorten' van de Biesbosch waren binnen en het zat dus erg mee. 's Middags was het rustiger met de vogels maar een stop bij de Spieringsluis leverde nog een vreemde eend op, het bleek later om een Chileense smient (escape) te gaan. Omdat het er steeds meer op leek dat het snel zou gaan regenen zijn we weer op tijd richting huis gegaan met een aantal prachtige vogelsoorten!

Fuut Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger Knobbelzwaan
Grauwe gans Brandgans Canadese gans Nijlgans
Bergeend Smient Krakeend Wintertaling
Wilde eend Pijlstaart Slobeend Kuifeend
Tafeleend Casarca Bruine kiekendief Buizerd
Visarend Zeearend Torenvalk Slechtvalk
Waterral Waterhoen Meerkoet Kievit
Tureluur Kokmeeuw Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw Holenduif Houtduif Turkse tortel
Huiszwaluw Boerenzwaluw Groene specht Grote bonte specht
Veldleeuwerik Graspieper Witte kwikstaart Spreeuw
Ekster Gaai Kauw Zwarte kraai
Winterkoning Cetti's zanger Zwartkop Tjiftjaf
Paapje Tapuit Roodborsttapuit Merel
Zanglijster Staartmees Zwarte mees Koolmees
Pimpelmees Boomkruiper Vink Groenling
Putter Kneu Rietgors