Laagveen-vogelexcursie zondag 28 april 2024

De IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn heeft zondag 28 april 2024 een excursie gehouden naar drie verschillende laagveengebieden: de Groene Jonker (Zevenhoven), Marickenland (Wilnis) en Waverhoek (Waverveen).
We startten bij de Groene Jonker. Naast de vele Wintertalingen zien we in de verte een enkele Zomertaling. In het riet zingen Rietzanger, Snor en Cetti’s zanger. Een enkele glimp van de Blauwborst wordt opgevangen.

Vogelaars in de Groene Jonker
Vogelaars in de Groene Jonker

De opwinding is groot als er een Visarend overvliegt. Ook de Grauwe kiekendief is volop te zien.
Naast de Boerenzwaluw zien we ook al een enkele Gierzwaluw.
Maar heel opvallend is een Koekoek, die vijf keer roepend langs ons vliegt. Hij kon er geen genoeg van krijgen.
Na een warme versnapering in café De Klinker in Noorden vertrokken naar Marickenland, achter de begraafplaats van Wilnis. Ook hier zien we Steltkluten lopen, die hier al een paar jaar broeden. Aan de weiland-zijde zien we Kievitten met jongen, Grutto’s en een Regenwulp.

De drie natuurgebieden liggen rondom Mijdrecht
De drie natuurgebieden liggen rondom Mijdrecht

Tenslotte wordt de Waverhoek aangedaan. Het is een 60 hectare groot pareltje in de Randstad grenzend aan natuurgebied Botshol in de Vinkeveense plassen. Vogelliefhebbers kunnen tijdens het wandelen hun hart ophalen; er wonen en/of foerageren in Waverhoek veel soorten moeras-, water- en rietvogels. We horen er de Sprinkhaanzanger en andere rietvogels.

Snor (foto: Stef Strik)
Snor (foto: Stef Strik)

De 75 waargenomen soorten:

 SoortGroene JonkerMarickenpldrWaverveen
1Geoordeeld fuut X  
2Fuut X X X
3Aalscholver X  
4Grote zilverreiger X  
5Blauwe reiger X  X
6Lepelaar X  X
7Knobbelzwaan X X X
8Grauwe gans X X X
9Grote Canadese gans X  
10Brandgans X  
11Rotgans X  
12Kolgans X  
13Bergeend X X 
14Nijlgans X X 
15Wilde eend X XX
16Park-/soepeend  X 
17Krakeend X XX
18Slobeend X X X
19Smient X  
20Wintertaling X X X
21Zomertaling X  
22Tafeleend X  
23Kuifeend X X
24Visarend X  
25Bruine kiekendief X X X
26Buizerd X  X
27Havik X  
28Torenvalk X  X
29Fazant X  
30Waterhoen X  X
31Meerkoet X  X
32Scholekster X  
33Kluut X X 
34Steltkluut X X 
35Kievit X X 
36Tureluur X  
37Groenpootruiter X  
38Grutto X X 
39Regenwulp  X 
40Kokmeeuw X X 
41Zwartkopmeeuw X  
42Zilvermeeuw X  
43Kleine mantelmeeuw X  X
44Visdief X  
45Zwarte stern X  
46Holenduif X  X
47Houtduif X X 
48Koekoek X  
49Gierzwaluw X  
50Grote bonte specht   X
51Boerenzwaluw X  X
52Huiszwaluw   X
53Oeverzwaluw X  
54Winterkoning   X
55Witte kwikstaart X  
56Blauwborst X  
57Merel X  
58Zanglijster X  
59Rietzanger X X 
60Sprinkhaanzanger X  X
61Snor X  
62Cetti’s zanger X X X
63Fitis X  X
64Tjiftjaf   X
65Koolmees X X 
66Pimpelmees X  
67Zwarte kraai X X X
68Ekster X  
69Kauw X X 
70Spreeuw  X X
71Huismus X  
72Vink   X
73Kneu  X 
74Putter X  
75Rietgors X