Maasvlakte-II en Westplaat (Zuid-Holland) vogelexcursie zondag 15 oktober 2023

Op zondag 15 oktober 2023 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een trekvogelexcursie gehouden naar het zeevogeltrektelpost Tweede Maasvlakte en de Westplaat.

Weer en wind werden getrotseerd om zeevogels te spotten vanaf de trektelposten Maasvlakte-2 en de verderop gelegen Stuifdijk. De onstuimige zee gaf een prachtig schouwspel. Jan-van-Genten vliegen langs, net als de alk, grauwe pijlstormvogel en Kleine jager. Ook de drieteenmeeuw en een tweetal noordse sterns worden gespot.

Na twee uur vogelen biedt Snackbar Balkon van Europa een warm onderkomen voor koffie en snacks.

Vervolgens een wandeling over Slag Maasmond. Naast vele meeuwen, wat eiders, de steenloper en wat scholeksters weinig vogels.

Langs de Vogelplasjes aan de Pr. Maximaweg het vogelscherm aangedaan. Veel pijlstaart, wintertaling en smient.

Bij Slag Baardmannetje zien we naast de fuut ook dodaars en geoorde fuut. Kuifduikers zijn er nog niet. Ook de middelste zaagbek wordt waargenomen. Grote en kleine zilverreiger vissen in het Brielse meer.

Tenslotte wordt de Westplaat aangedaan. Onderweg blijkt dat vogelhut de Bonte Piet niet meer toegankelijk is. Daarom de wandeling naar Oostvoorne gemaakt langs de kustlijn. Daar foerageren rotgansen, bergeenden en grote groepen steltlopers. Vooral de wulp is massaal aanwezig en laat zijn melancholische zang over de slikken weerklinken. Tussen de tureluurs worden enkele zwarte ruiters vastgesteld.

Aan zangvogeltrek ontdekken we vink, koperwiek, kramsvogel, witte kwikstaart en graspieper. Een grote groep kneutjes zoekt op de zandstrook naar voedsel.

We sluiten de dag af met een opwarmertje in restaurant Aan Zee Oostvoorne en kijken terug op een geslaagde vogeldag.

De waargenomen soorten (69):

Grauwe pijlstormvogel
Roodkeelduiker
Jan-van-Gent
Aalscholver
Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger
Fuut
Dodaars
Geoorde fuut
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Smient
Pijlstaart
Eider

Middelste zaagbek
Torenvalk
Sperwer
Buizerd
Meerkoet
Fazant
Goudplevier
Zilverplevier
Bontbekplevier
Scholekster
Wulp
Steenloper
Bonte strandloper
Drieteenstrandloper
Groenpootruiter
Zwarte ruiter
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Drieteenmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Noordse stern

Kleine jager
Alk
Houtduif
Grote bonte specht
Graspieper
Oeverpieper
Witte kwikstaart
Roodborst
Heggenmus
Winterkoning
Merel
Koperwiek
Kramsvogel
Tjiftjaf
Cetti’s zanger
Staartmees
Koolmees
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Kneu
Vink