De Puinhoop (Katwijk) en de Wassenaarse Slag (Berkheide) vogelexcursie zondag 4 oktober 2022

Op zondag 4 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een trekvogelexcursie gehouden naar trektelpunt De Puinhoop in de duinen van Katwijk en naar de Wassenaarseslag (Berkheide/Ganzenhoek). De excursie begon bij De Puinhoop, een trektelpost hoog op een duintop. Vanwege de westenwind was er weinig zangvogeltrek langs de kust. Met een tiental vogelaars werd alles wat langs vloog bekeken en gedetermineerd.

Groepjes Sijs, Spreeuw, Vink, Graspieper kwamen laag door de duinvallei langs. Groenlingen doen zich ondertussen tegoed aan de Rozebottels om ons heen. Als afsluiting vloog een Smelleken langs.

Vanaf het strand is gekeken naar zeevogeltrek. Diverse Jagers en Duikers werden waargenomen, evenals een enkele Zeekoet. Een enkeling ziet ook Zwarte zee-eend, Grote stern, Jan-van-Gent en Middelste Zaagbek langskomen.

In de Binnenwatering van Katwijk wordt tussen de Zilver- Kok- en Kleine mantelmeeuwen een Pontische meeuw ontdekt, net nadat een Vos alle meeuwen tijdelijk had doen opvliegen.

Vanaf parkeerplaats De Kuil aan de Wassenaarseslag lopen we de duinen in naar de Ganzenhoek, waar vanmorgen vroeg een melding is gedaan van Grote kruisbek. Al heel snel ontdekten we deze bijzondere soort in een dennenboom (3 stuks). De mannetjes mooi roodgekleurd, het vrouwtje geel. Na onze melding op waarneming.nl kwamen er vele vogelaars meekijken.

Drie Grote Kruisbekken (Stef Strik)
Drie Grote Kruisbekken (Stef Strik)

Op sommige plaatsen in de duinen werden vogelgeluiden (roep Dwerguil) afgespeeld om nieuwsgierige zangvogels naar ons toe te lokken. Vele Goudhaantjes, Vuurgoudhaantjes en mezen kwamen een kijkje nemen. Ook een paar Kuifmezen, een Glanskop, Zwartkop en diverse Tjiftjaffen lieten zich goed zien.

Tijdens de afsluitende borrel op het strandterras vlogen twaalf Lepelaars in een V-vorm over. Een fraaie afsluiting van een geslaagde vogelkijkdag!

Groep kijkend naar Grote Kruisbekken (Stef Strik)
Groep kijkend naar Grote Kruisbekken (Stef Strik)

De waargenomen soorten (55):

Pijlstormvogel spec.

Roodkeelduiker

Jan-van-Gent (juv.)

Aalscholver

Lepelaar

Grote Canadese gans

Nijlgans

Krakeend

Zwarte zee-eend

Middelste zaagbek

Torenvalk

Smelleken

Meerkoet

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Pontische meeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Grote stern

Kleine jager

Jager spec.

Zeekoet

Houtduif

Holenduif

Stadsduif

Grote bonte specht

Graspieper

Witte kwikstaart

Veldleeuwerik

Roodborst

Merel

Koperwiek

Zanglijster

Heggenmus

Grote kruisbek

Tjiftjaf

Zwartkop

Koolmees

Pimpelmees

Kuifmees

Glanskop

Goudhaan

Vuurgoudhaan

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai

Gaai

Sijs

Kneu

Huismus

Vink

Keep

Putter

Groenling