De Maasvlakte en de Westplaat (ZH) vogelexcursie zondag 17 oktober 2021

Op zondag 17 oktober heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een excursie gehouden naar de Maasvlakte en de Westplaat. De excursie begon bij de Vogelvallei. Een natuurgebied, middenin het havengebied tussen een afvalberg en containerhavens.

Met achttien vogelaars werden de plasjes afgezocht naar watervogels. Veel Wintertaling, de eerste Tafeleenden, een paar Slobeenden en wat Smienten.

Vogelscherm bij de Vogelvallei (Foto Stef Strik)
Vogelscherm bij de Vogelvallei (Foto Stef Strik)
Wintertaling (links voor) en Tafeleenden (foto Oscar en Jolanda Balm)
Wintertaling (links voor) en Tafeleenden (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vinkentrek (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vinkentrek (foto Oscar en Jolanda Balm)

Nog spectaculairder was de zeevogeltrek langs de Noordzeekust. Voor de kust dobberden verschillende Zeekoeten. Ook een Roodkeelduiker wordt nabij de kustlijn ontdekt. Verschillende meeuwensoorten en sterns foerageren in het ondiepe water. Ook de Dwergmeeuw met zijn zwarte ondervleugels is duidelijk te herkennen.

Trektelpost Maasvlakte (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte (foto Stef Strik)
Graspieper (foto Oscar en Jolanda Balm)
Graspieper (foto Oscar en Jolanda Balm)
Vogelscherm bij het Brielse meer (foto Stef Strik)
Vogelscherm bij het Brielse meer (foto Stef Strik)

De waargenomen soorten (62):

Roodkeelduiker
Jan-van-Gent
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Lepelaar
Grauwe gans
Rotgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Kuifeend
Pijlstaart
Zwarte zee-eend
Eider
Middelste zaagbek

Buizerd
Sperwer
Havik
Torenvalk
Slechtvalk
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Bontbekplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Tureluur
Wulp
Oeverloper
Bonte strandloper
Stormmeeuw
Dwergmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Grote mantelmeeuw

Visdief
Grote stern
Zeekoet
Houtduif
Holenduif
Graspieper
Veldleeuwerik
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Roodborst
Winterkoning
Cetti’s zanger
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Sijs
Vink
Keep
Putter

Langs de Westplaat zagen we veel Zilverplevieren, Bonte strandlopers, Bontbekplevieren en Wulpen.

Westplaat (Foto Kees Langejan)
Westplaat (Foto Kees Langejan)

Spectaculair is een Slechtvalk die op een stuk scheepstouw op het strand zit te rusten. Vanuit vogelhut de Bonte piet zien we een zandplaat met zo’n 60-70 Zeehonden.

Zilverplevier en strandlopers (Foto Oscar en Jolanda Balm).
Zilverplevier en strandlopers (Foto Oscar en Jolanda Balm).