De Putten van Petten vogelexcursie zondag 19 september 2021

Op zondag 19 september is na een lange excursiepauze vanwege de coronapandemie eindelijk de vogelwerkgroep weer op pad gegaan. We begonnen de excursie bij een aantal inundatiemeertjes in de bollenvelden nabij Burgervlotbrug.

Groep aan het kijken
Groep aan het kijken

Met dertien vogelaars, gewapend met de modernste optische hulpmiddelen werden de onder water gezette meertjes afgezocht naar foeragerende vogels. Vlakbij bevond zich een groepje Kemphanen. Even werd vermeend een Breedbekstrandloper waargenomen. Waarneming.nl maakte er toch een Bonte strandloper van, helaas. Een paar Groenpootruiters prikken in het water, dat verderop gevuld was met vele Wintertalingen en wat Smient.

Vanaf de dijk onder de Abtskolk zien we volop vogeltrek. Duizenden Goudplevieren komen over. Kleinere groepjes Kievit, Kolgans en Brandgans vliegen langs. Evenals een enkele Lepelaar. Twee Tapuiten foerageren in het gras. Achter ons twittert een groepje Baardmannetjes door het riet rondom het Abtskolk.

Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)
Harger- en Pettemerpolder (foto Kees Langejan)

De Putten langs de weg naar Petten zitten vol Aalscholvers. Putters, Witte kwikstaarten en een aantal opgeschrokken Watersnippen vliegen over ons hoofd. Vanaf een duinenrij achter de oude Hondsbossche Zeewering kijken we naar de vogeltrek. Groepen Eiders, Zwarte zee-eend en Zeekoet vinden we op zee. Een Kleine jager wordt na langdurige observatie gedetermineerd.

Tijd voor een goede lunch in brasserie ‘Zo Gewoon’ aan het Plein in Petten.

Daarna naar vogeltrektelpost Camperduin. Helaas erg druk op deze laatste zomerse zondag van 2021. We besluiten door te rijden naar nog een onder water gezet weilandje ten zuiden van Bergen. Daar zoeken we langdurig naar twee daar eerder deze dag gespotte Gestreepte strandlopers. Tussen de vele Kieviten, Goudplevieren en Kemphanen ontwaren we twee kleinere strandlopers die behoorlijk aan het profiel voldoen. Vanwege het tegenlicht kunnen we niet tot een honderd procent gevalideerde waarneming komen.

Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)
Hondsbossche zeewering (foto Stef Strik)

Een ander mooi verslag van deze dag is te vinden bij een van de deelnemers: http://www.bigcats.nl/wandelen/hondsbossche-zeewering/2021-09-19/

De waargenomen soorten (71):

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Lepelaar

Knobbelzwaan

Grauwe gans

Soepgans

Kolgans

Brandgans

Nijlgans

Bergeend

Wilde eend

Soepeend

Krakeend

Slobeend

Smient

Wintertaling

Kuifeend

Zwarte zee-eend

Eider

Buizerd

Stadsduif

Sperwer

Torenvalk

Slechtvalk

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Kleine plevier

Bontbekplevier

Goudplevier

Zilverplevier

Kemphaan

Tureluur

Wulp

Groenpootruiter

Witgat

Kleine strandloper

Bonte strandloper

Drieteenstrandloper

Gestreepte strandloper

Watersnip

Kluut

Stormmeeuw

Rotgans 

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Kleine jager

Visdief

Grote stern

Houtduif

Holenduif

Graspieper

Veldleeuwerik

Boerenzwaluw

Witte kwikstaart

Tapuit

Putter

Winterkoning

Baardmannetje

Huismus

Kneu

Spreeuw

Ekster

Kauw

Zwarte kraai