Verslag excursie 9 september 2018 Maasvlakte en Westplaat

Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)
Trektelpost Maasvlakte II (foto Stef Strik)

Op zondag 9 sept 2018 organiseerde Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie naar de Maasvlakte en de Westplaat. Op zoek naar steltlopers op trek naar het zuiden.

In de Vogelplasjes nabij de C2-deponie op de Maasvlakte konden Witgat en Oeverloper goed bekeken worden. Een enkele Oeverzwaluw was ook nog aanwezig.

Langs de Noordzeekust scheerde een juveniele Jan-van-Gent langs boven de branding, naast enkele paartjes Grote stern.

De Westplaat was weer een goede plaats voor honderden Wulpen, Scholeksters, Zilver- en Bontbekplevieren. Ook de Cetti’s zanger liet zich nog horen.

Ook volop roofvogels aanwezig, zoals de Visarend, Buizerd, Havik en Bruine kiekendief. Opvallend waren ook de aanwezige Raven op de Westplaat.

Verslag excursie steltlopers 9 sept 2018

Havik (foto Erik Fleur)
Havik (foto Erik Fleur)

Raaf (foto Erik Fleur)
Raaf (foto Erik Fleur)

Lijst van waargenomen vogelsoorten:

 1. Jan-van-Gent
 2. Fuut
 3. Aalscholver
 4. Blauwe reiger
 5. Kleine zilverreiger
 6. Lepelaar
 7. Knobbelzwaan
 8. Grauwe gans
 9. Grote Canadese gans
 10. Brandgans
 11. Nijlgans
 12. Bergeend
 13. Wilde eend
 14. Soepeend
 15. Krakeend
 16. Smient
 17. Kuifeend
 18. Wintertaling
 19. Pijlstaart
 20. Eider
 21. Visarend (3-4)
 22. Sperwer
 23. Havik
 24. Buizerd
 25. Torenvalk
 26. Meerkoet
 27. Waterral
 28. Kokmeeuw
 29. Stormmeeuw
 30. Zilvermeeuw
 31. Kleine mantelmeeuw
 32. Grote mantelmeeuw
 33. Grote stern
 34. Visdief
 35. Scholekster
 36. Bontbekplevier
 37. Zilverplevier
 38. Tureluur
 39. Rosse grutto
 40. Wulp
 41. Kluut
 42. Oeverloper
 43. Witgat
 44. Watersnip
 45. Bonte strandloper
 46. Steenloper
 47. Houtduif
 48. Post-/stadsduif
 49. Witte kwikstaart
 50. Grote gele kwikstaart
 51. Graspieper
 52. Boerenzwaluw
 53. Oeverzwaluw
 54. Winterkoning
 55. Roodborst
 56. Heggenmus
 57. Koperwiek
 58. Zwartkop
 59. Tjiftjaf
 60. Cetti’s zanger
 61. Pimpelmees
 62. Koolmees
 63. Tapuit
 64. Roodborsttapuit
 65. Spreeuw
 66. Gaai
 67. Kauw
 68. Ekster
 69. Zwarte kraai
 70. Raaf
 71. Kneu
 72. Putter
 73. Vink
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)
Sfeerbeeld van de Westplaat (foto Stef Strik)