> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Vogelwerkgroep op excursie naar Zouweboezem voor de Purperreiger en Blauwborst


Op zondag 22 mei zijn we met twee auto's naar Zouweboezem afgereisd.

In 2010 is een herstel- en ontwikkelplan ingezet dat in het voorjaar van 2011 wordt afgerond. De Zouweboezem is een belangrijk internationaal natuurgebied voor riet- en moerasvogels. Er zit hier een grote kolonie Purper-reigers. Ook de Blauwborst hopen we vanaf de Zouwedijk te spotten.
Start: Parkeerplaats Golfclub Zegerslootgebied, Alphen.

Hier alvast wat foto's.

De lijst:
aalscholver grasmus kokmeeuw roodborsttapuit
wilde eend bergeend grauwe gans koolmees
scholekster winterkoning (g) blauwborst groenling
krakeend slobeend witte kwikstaart blauwe reiger
grote bonte specht kuifeend smient zanglijster
boerenzwaluw grote lijster meerkoet snor (g)
zwarte kraai brandgans grutto merel
spotvogel (g) zwarte ruiter bruine kiekendief houtduif
nijlgans spreeuw zwarte stern buizerd
huismus oeverloper tafeleend zwartkop (g)
Canadese gans (Groot) huiszwaluw oeverzwaluw tjiftjaf
ekster kauw ooievaar (o) torenvalk
fazant kievit pimpelmees tureluur
fitis kleine karekiet purperreiger Turkse tortel
fuut kleine mantelmeeuw putter vink
gaai (o) knobbelzwaan rietgors visdief
gierzwaluw koekoek rietzanger waterral (g)
(g) = gehoord (o) = onderweg gezien