> A C T I V I T E I T E N <

Doelstelling - Excursies - Inventarisaties en tellingen - Overig

Vogelexcursie naar Oostvaardersplassen

Verslag als PDF

Op 11 december zijn we met een groep van 8 personen naar de Oostvaardersplassen geweest.

Bij de inpoldering van Zuid-Flevoland bleef de noordwestelijke hoek langer dan het omliggende deel onder water staan. Hierdoor kwam een uniek gebied tot ontwikkeling met zoetwaterplassen, riet, moeras en moerasbos. De natuurlijke waarden van de Oostvaardersplassen werden al snel zichtbaar en nog net op tijd werd besloten niet tot ontginning over te gaan. Het gebied werd daarna als natuurgebied behouden en beheerd. De Oostvaardersplassen kennen een ongekende vogelrijkdom. Voor ruiende grauwe ganzen is het een van de belangrijkste gebieden in Noordwest-Europa. In de winter kunnen grote aantallen eenden (wintertaling, krakeend, pijlstaart, slobeend, tafeleend en kuifeend) de plassen bevolken.

Een excursie naar de Oostvaardersplassen betekent een dagje vogelen waarbij je van plek naar plek rijdt. Het gebied zelf is namelijk niet toegankelijk, maar rondom de plassen zijn een groot aantal vogelkijkhutten en parkeerplaatsen met uitzicht over het gebied. Er zijn wel een paar uitkijkpunten, zoals de ‘Zeearend’, waarvoor je een stukje moet wandelen, maar daar zijn we deze keer niet heen gegaan.

De tocht begon over de dijk waar we al snel de eerste brilduikers spotten. Op een plas aan de andere zijde van de dijk dobberde een groot aantal zwanen. Het bleek een gemengde groep te zijn van zowel wilde als kleine en knobbelzwanen. Dit was natuurlijk erg leerzaam, want zo hebben we de verschillen goed kunnen zien.

De weg vinden naar het Jan van de Boschpad ging via de toeristische route, maar de omweg leverde wel een mooie waarneming op. Een zeearend vloog recht over de auto! We zijn niet naar de uitkijkheuvel geweest, maar hebben vanaf ‘Het Kraaiennest’ boven het restaurant over het gebied gespeurd naar de zeearend. Het uitzicht was geweldig, zoveel ganzen, edelherten, konikpaarden en heckrunderen bij elkaar blijf ik indrukwekkend vinden. De zeearend hebben we daar vandaan niet gezien, maar er liep wel een vos langs. Nadat Dick taart had getrakteerd omdat hij jarig was, werd de tocht weer vervolgd.

Tuurders Toen we bij de vogelkijkhut ‘De Grote Zilverreiger’ aankwamen kregen we wat tips van de groep vogelaars die daar net op het punt stonden om te vertrekken. Terwijl enkele de eenden afspeurden op zoek naar de mooiste exemplaren was het tijd voor de lunch. Plotseling was de boterham niet interessant meer, want er was een klapekster vlakbij in een boom gaan zitten. Met de telescoop was de vogel super goed te bewonderen.

De route werd vervolgt langs Lelystad-Haven waar we nonnetjes en een rosse stekelstaart tussen de andere eenden vonden. Vanuit de ‘Kluut’ zag de Keersluisplas zag er in eerste instantie leeg uit, maar lag aan de achterkant vol met slobeenden. Na enig zoeken kwamen er ook een paar pijlstaarten in de kijker.

Vanaf de ‘Kleine Praambult’ hadden we fantastisch uitzicht op enorme zwermen kieviten. Er vlogen vele grote zilverreigers voorbij, een vos kwam drinken en we konden tegelijkertijd een blauwe kiekendief en een sperwer op het lijstje zetten. Via het kijkpunt ‘De Wildroosters’, waar we weer een klapekster zagen, kwamen we tenslotte op ‘De Grote Praambult’. Daar werd nog even van het uitzicht genoten voordat de terugweg aanvaart werd.

Aan het einde van de dag kwam er een lijst met 55 soorten uit de bus. Niet erg veel voor zo’n vogelrijk gebied, en met een aantal ontbrekende soorten als de ruigpootbuizerd en dodaars, maar iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Want hoe vaak zie je 2 klapeksters, een zeearend en 57 buizerds op één dag?

Ik kijk alweer uit naar de volgende keer!

Groetjes Lisette.

Daglijst:
1. aalscholver 2. bergeend 3. blauwe kiekendief
4. brilduiker 5. buizerd 6. ekster
7. fuut 8. gaai 9. gans brand
10. gans grauw 11. gans kol 12. gans nijl
13. goudplevier 14. grote bonte specht 15. grote zaagbek
16. heggenmus 17. huismus 18. kauw
19. kievit 20. klapekster 21. krakeend
22. kuifeend 23. meerkoet 24. mees kool
25. mees pimpel 26. meeuw kok 27. meeuw zilver
28. meeuw storm 29. merel 30. nonnetje
31. pijlstaart 32. reiger blauwe 33. reiger grote zilver
34. rietgors 35. roodborst 36. rosse stekelstaart
37. slobeend 38. smient 39. soepeend
40. sperwer 41. spreeuw 42. tafeleend
43. tjiftjaf 44. torenvalk 45. vink
46. waterhoen 47. watersnip 48. wilde eend
49. winterkoning 50. wintertaling 51. zeearend
52. zwaan kleine 53. zwaan knobbel 54. zwaan wilde
55. zwarte kraai
totaal: 55 soorten