Groene Jonker en Waverhoek, 22 april 2019

Een zonnige en warme 2e Paasdag was een prima dag om weer volop van de voorjaarsnatuur te genieten . Veel zomergasten zijn terug gekomen uit het zuiden en de omgeving van de Groene Jonker en de Waverhoek bij Botshol bieden volop kansen om veel vogelsoorten te zien en horen.
Dat blijkt ook wel aan het einde van de dag en het invullen van de tellijst, want ondanks dat het vrij kleine gebieden zijn, komen we aan een soortenlijst met maar liefst 84 soorten.
We wandelen rustig door de rietvelden bij de Groene Jonker, die helaas soms wel voor een belemmerend uitzicht op het water zorgen. Omdat er weinig wind staat, klimmen de vogels gelukkig een beetje omhoog in het riet en vooral de rietzanger en rietgors laten zich dan ook veelvuldig zien.

Rietzanger


Ook de snor horen we regelmatig, maar het duurt een poosje voordat we deze ook mooi in beeld krijgen. Bij een volgend geluid even wat twijfel, een sprinkhaanzanger. Goed te horen, maar diep verscholen in het riet. Voor de mooi gekleurde blauwborst moeten we wat meer moeite doen, maar gelukkig laat ook deze zich nog even zien.
Een koekoek roept regelmatig en twee bruine kiekendieven vliegen wat heen en weer. Op het hek laat een paapje zich even bekijken en in de lucht zien en horen we regelmatig zwartkopmeeuw en zwarte stern.
Op het water zwemmen enkele prachtige geoorde futen. Eerst ver weg, maar later gelukkig een stuk dichterbij. Op de slikrandjes zitten wat steltlopers, maar ook deze zitten behoorlijk ver.

Roerdomp

We zien o.a. groenpootruiter, bosruiter en kleine strandloper.
Na een tijdje lopen we richting de andere kant van het gebied en houden we even lunchpauze bij een bankje. Genietend van het zonnetje worden we hier getrakteerd op een roerdomp die opvliegt uit het riet en minutenlang rondjes vliegt over het gebied. Zelden kun je zo lang genieten van deze vogel! Een mannetje kemphaan kunnen we ook lange tijd goed bekijken, samen met diverse kleine pleviertjes.

Kemphaan


’s Middags bezoeken we de Waverhoek, waar aan het begin vooral de kokmeeuwen met een enkele zwartkopmeeuw en een aantal kluten zich goed laat zien. In het water zien we telkens de rugvinnen van vissen naar boven komen en langs de oevers zien we op deze manier tientallen paaiende karpers.
Door de warmte en het latere tijdstip op de dag merken we dat de vogelactiviteit flink afneemt en ook wij lopen steeds wat rustiger. Op de dijk hebben we een mooi uitzicht en zien we een roodborsttapuit. We maken een opmerking dat we nog geen kwikstaarten hebben gezien en alsof ze het gehoord hebben: een witte kwikstaart en vervolgens een gele kwikstaart die naar de schapen toevliegt. Even wat twijfel, maar het blijkt zelfs een Engelse gele kwikstaart die op de kop net even anders is getekend dan ‘onze’ gele kwikstaart. Op het water zien we nog een prachtig mannetje krooneend zwemmen en enkele lepelaars laten zich ook goed zien.
Drie zomertalingen zorgen nog voor een laatste verrassing en laten zich van redelijk dichtbij goed bekijken. Een mooie en vogelrijke 2e Paasdag!

Zomertaling
 • Fuut
 • Geoorde fuut
 • Aalscholver
 • Roerdomp
 • Blauwe reiger
 • Ooievaar
 • Lepelaar
 • Knobbelzwaan
 • Zwarte zwaan
 • Grauwe gans
 • Grote Canadese gans
 • Nijlgans
 • Indische gans
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Smient
 • Krakeend
 • Kuifeend
 • Wintertaling
 • Zomertaling
 • Slobeend
 • Krooneend
 • Tafeleend
 • Buizerd
 • Bruine kiekendief
 • Torenvalk
 • Sperwer
 • Fazant
 • Waterhoen
 • Meerkoet
 • Scholekster
 • Kluut
 • Kleine plevier
 • Kievit
 • Kleine strandloper
 • Kemphaan
 • Watersnip
 • Grutto
 • Wulp
 • Tureluur
 • Groenpootruiter
 • Bosruiter
 • Zwartkopmeeuw
 • Kokmeeuw
 • Kleine mantelmeeuw
 • Zilvermeeuw
 • Visdief
 • Zwarte stern
 • Houtduif
 • Turkse tortel
 • Koekoek
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Oeverzwaluw
 • Grote bonte specht
 • Veldleeuwerik
 • Graspieper
 • Witte kwikstaart
 • Engelse kwikstaart
 • Winterkoning
 • Heggenmus
 • Roodborst
 • Blauwborst
 • Paapje
 • Roodborsttapuit
 • Merel
 • Zanglijster
 • Sprinkhaanzanger
 • Snor
 • Rietzanger
 • Zwartkop
 • Tjiftjaf
 • Fitis
 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Gaai
 • Ekster
 • Zwarte kraai
 • Kauw
 • Spreeuw
 • Huismus
 • Vink
 • Kneu
 • Rietgors

Zuid-Hollandse eilanden – 20 januari 2019

Op een koude, maar eindelijk weer eens zonnige dag stonden 8 personen paraat voor de excursie naar de Zuid-Hollandse eilanden.
Een van de doelen was het zien van dwergganzen in het Oudeland van Strijen, maar omdat de groep ganzen inmiddels (tijdelijk) verhuisd was naar het Noord-Hollandse Camperduin besloten we in overleg om een andere route te nemen die we eerdere jaren ook gereden hadden.
De buitenhaven van Stellendam met het uitzicht op de Kwade Hoek is altijd een goede start , al was het wel echt even wennen aan de vriestemperaturen. Hoe mooi is het dan als je twee (gewone ) zeehonden in het ochtendzonnetje ziet genieten alsof het heerlijk warm is!
Veel vogels waren aanwezig, zoals o.a.: lepelaar, grote zilverreiger, bonte strandloper, drieteenstrandloper, tureluur, wulp en kluut.

gewone zeehond
gewone zeehond (Menno den Uijl)

De thermosflessen koffie kwamen uit de auto terwijl we uitkeken over het naastgelegen Zuiderdiep waar vele honderden kuifeenden en tafeleenden aanwezig waren. Nu was het zoeken naar de, op de kuifeend lijkende, topper en met wat geduld werden er minimaal 6 gevonden. Ook een mannetje pijlstaart en brilduiker werden aan de lijst toegevoegd. De dodaars zwom er ook en dook regelmatig en vanuit het riet klonk een gillende waterral en later ook nog de zang van een cetti’s zanger.
Vervolgens op naar de polders tussen Goedereede en Ouddorp waar in de winter altijd grote groepen ganzen verblijven. Vanaf de Kwade Hoek hadden we er al minimaal 1000 naar de polders zien vliegen en eenmaal ter plaatse bleken er dicht bij elkaar drie grote groepen met duizenden brandganzen te zitten. Nog maar net uit de auto gaf Jeroen een schreeuw dat hij een kleine roofvogel zag, een smelleken. Deze hebben we enige tijd mooi kunnen bekijken, laag vliegend over het gras en af en toe kort zittend op een paaltje.
In de eerste groep ganzen zaten weinig andere soorten dan brandganzen, maar een andere vogelaar maakte ons erop attent dat in de derde groep een fraaie roodhalsgans zat. De groep zat op redelijke afstand, maar precies goed qua licht waardoor de roodhalsgans (zeker door de telescopen) goed te bekijken was.

roodhalsgans
Roodhalsgans (Menno den Uijl)

Bij het uitzichtpunt bij Markenje zagen we de eerste middelste zaagbekken en werd een groep grutto’s gezien. In deze tijd van het jaar gingen we uit van de rosse grutto, maar uiteindelijk bleek het om de gewone grutto te gaan die dus kennelijk ook de vrieskou tegenwoordig trotseert. De bruine kiekendief vloog boven het riet en een ree liep rustig door de polder. In deze polder konden we een grote groep brandganzen tot dichtbij benaderen. Helaas in deze groep echter geen bijzonderheden.
Op naar de Brouwersdam waar bij het haventje meteen de zwarte zeekoet ontdekt werd. Deze leek richting strand te zwemmen, maar toen we daar eenmaal stonden zagen we het beestje niet meer zo snel. Je stond hier echter wel heerlijk uit de wind in het zonnetje. Zoeken met de kijkers leverde hier flink wat roodkeelduikers, middelste zaagbekken, eiders en kuifduikers op.
Even verderop langs de dam meer brilduikers, kuifduikers, zaagbekken en zwarte zee-eenden die op de rustige zee goed te bekijken waren.
Bij de sluis werd door Menno tussen de meeuwen nog gezocht naar afwijkende exemplaren of ringen, maar deze werden niet gevonden. Bij de inlaat een grote groep paarse strandlopers, steenlopers en scholeksters.
De tijd vloog voorbij en we wilden nog naar de binnenzijde van de Grevelingen voor een bezoek aan Battenoord, de plek die in Nederland bekend staand om de overwinterende flamingo’s. Heel moeilijk werd het ons niet gemaakt, want bij het oprijden van de dijk zagen we de grote groep flamingo’s al vlak naast de haven staan. Erg leuk was het dansende (balts)gedrag met heen en weer bewegende koppen terwijl ze achter elkaar aan door het water lopen met hun lange poten. Een mooi schouwspel om de excursie mee af te sluiten!

flamingo
Flamingo (Menno den Uijl)