Dordtse en Brabantse Biesbosch, 9 september 2019

Het nieuwe excursieseizoen is weer begonnen en met 12 personen vertrokken we richting de Dordtse Biesbosch waar de Tongplaat onze eerste bestemming was.  Lopend langs de rivier de Nieuwe Merwede zagen we in de lucht veel zwaluwen met boerenzwaluw, huiszwaluw en later ook oeverzwaluw. In het veld stonden nog wat distels en dus lieten de mooi gekleurde putters zich ook af en toe zien en horen.

VWG Alphen in de Biesbosch (Brenda Smeele)
VWG Alphen in de Biesbosch (Brenda Smeele)

Wat witte kwikstaarten zaten bovenop de betonnen bunker en in de bomenrij was een buizerd actief. We naderden de Tongplaat en het was wachten op de eerste cetti’s zanger, die ook al snel van zich liet horen. Dit was de opmaat naar een dag waarop de cetti’s zich constant lieten horen, soms vlak naast je. Dat de Biesbosch het bolwerk is van deze vogel (die een tiental jaar geleden nog zeldzaam was), was duidelijk te merken.

Eenmaal bij het water konden we diverse eendensoorten noteren, met vooral veel krakeenden, maar ook een enkele slobeend en wintertaling. Qua steltlopers was het rustig, maar een sierlijke groenpootruiter liet zich mooi bekijken evenals de grote en kleine zilverreiger.

Na een tip van een lokale vogelaar die de telpost bemande, zagen we in een boom langs de rivier een juveniele zeearend zitten.  Hoog in de lucht nog wat meer roofvogels, maar wat te ver weg om goed vast te stellen of er nog andere soorten tussen de buizerds zaten. Met behulp van een foto bleek er uiteindelijk toch een wespendief bij te zijn.

Het wachten was op de andere roofvogel die vandaag op het programma stond: de visarend. Na een half uurtje lukte dit en vloog een mooie visarend langdurig boven de Nieuwe Merwede.  Ook werden nog een paar pontische meeuwen ontdekt.  Een snel langsvliegende  ijsvogel werd door een deel van de groep gezien.

Visarend {Martijn de Jong)
Visarend (Martijn de Jong)

De kijkhut even verderop in het gebied leverde naast veel eenden weinig op en dus was het tijd om verder te gaan. Tijdens een korte stop bij een nieuw gegraven plasje zagen we een groep van 15-20 dodaarsjes, best apart zo vroeg in het seizoen.

Precies op tijd kwamen we aan bij de pont voor de oversteek naar de Brabantse kant. Bij een uitzichtpunt waren het vooral weer de vele eenden die zich lieten zien. Na een tijdje zoeken kwamen ook de mooie bruin-oranje gekleurde casarca’s in beeld en werd een aantal kemphanen en watersnippen gevonden.  Een bruine kiekendief zorgde af en toe voor onrust bij de vele vogels.

Op weg naar het volgende punt zagen we een paar prachtig getekende paapjes en veel kwikstaarten, waaronder ook een gele. De casarca’s waren hier mooi te bekijken en een visarend was op grote afstand langdurig te volgen. De volgende locaties leverden weinig nieuwe soorten op, maar enkele oranje luzernevlinders, waaronder een paar in copula kregen nog de nodige aandacht.

Koereiger 1 (Martijn de Jong)
Koereiger 1 (Martijn de Jong)
Koereiger 2 (Martijn de Jong)
Koereiger 2 (Martijn de Jong)

De dag vorderde snel en de zoektocht naar een groepje koereigers stond nog op het programma. Rijdend langs de Deeneplaatweg zagen we wel de koeien maar niet de reigers. Op het punt waar we niet meer verder konden rijden werd opeens een vliegende koereiger gezien en uiteindelijk volgden er zes stuks die naar de koeien toevlogen en toen vlak langs de weg zaten. We hebben deze dus schitterend kunnen bekijken, waarbij 1 koereiger nog een flinke kikker wist te vangen. Als bonus vloog er ook nog een visarend op korte afstand langs. Al met al een mooi start van het nieuwe seizoen!

Koereiger 3 (Martijn de Jong)
Koereiger 3 (Martijn de Jong)

De 69 waargenomen vogels.

 • Dodaars
 • Fuut
 • Aalscholver
 • Blauwe reiger
 • Kleine zilverreiger
 • Grote zilverreiger
 • Koereiger
 • Ooievaar
 • Lepelaar
 • Knobbelzwaan
 • Grauwe gans
 • Nijlgans
 • Bergeend
 • Casarca
 • Wilde eend
 • Smient
 • Krakeend
 • Wintertaling
 • Slobeend
 • Kuifeend
 • Bruine kiekendief
 • Buizerd
 • Wespendief
 • Torenvalk
 • Visarend
 • Zeearend
 • Fazant
 • Waterral
 • Waterhoen
 • Meerkoet
 • Scholekster
 • Kievit
 • Kemphaan
 • Watersnip
 • Groenpootruiter
 • Kokmeeuw
 • Zilvermeeuw
 • Pontische meeuw
 • Kleine mantelmeeuw
 • Grote mantelmeeuw

 • Houtduif
 • Turkse tortel
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Oeverzwaluw
 • IJsvogel
 • Grote bonte specht
 • Groene specht
 • Graspieper
 • Witte kwikstaart
 • Gele kwikstaart
 • Spreeuw
 • Ekster
 • Gaai
 • Kauw
 • Zwarte kraai
 • Winterkoning
 • Kleine karekiet
 • Cetti’s zanger
 • Tjiftjaf
 • Paapje
 • Merel
 • Zanglijster
 • Pimpelmees
 • Koolmees
 • Huismus
 • Vink
 • Putter
 • Rietgors

Groene Jonker en Waverhoek, 22 april 2019

Een zonnige en warme 2e Paasdag was een prima dag om weer volop van de voorjaarsnatuur te genieten . Veel zomergasten zijn terug gekomen uit het zuiden en de omgeving van de Groene Jonker en de Waverhoek bij Botshol bieden volop kansen om veel vogelsoorten te zien en horen.
Dat blijkt ook wel aan het einde van de dag en het invullen van de tellijst, want ondanks dat het vrij kleine gebieden zijn, komen we aan een soortenlijst met maar liefst 84 soorten.
We wandelen rustig door de rietvelden bij de Groene Jonker, die helaas soms wel voor een belemmerend uitzicht op het water zorgen. Omdat er weinig wind staat, klimmen de vogels gelukkig een beetje omhoog in het riet en vooral de rietzanger en rietgors laten zich dan ook veelvuldig zien.

Rietzanger


Ook de snor horen we regelmatig, maar het duurt een poosje voordat we deze ook mooi in beeld krijgen. Bij een volgend geluid even wat twijfel, een sprinkhaanzanger. Goed te horen, maar diep verscholen in het riet. Voor de mooi gekleurde blauwborst moeten we wat meer moeite doen, maar gelukkig laat ook deze zich nog even zien.
Een koekoek roept regelmatig en twee bruine kiekendieven vliegen wat heen en weer. Op het hek laat een paapje zich even bekijken en in de lucht zien en horen we regelmatig zwartkopmeeuw en zwarte stern.
Op het water zwemmen enkele prachtige geoorde futen. Eerst ver weg, maar later gelukkig een stuk dichterbij. Op de slikrandjes zitten wat steltlopers, maar ook deze zitten behoorlijk ver.

Roerdomp

We zien o.a. groenpootruiter, bosruiter en kleine strandloper.
Na een tijdje lopen we richting de andere kant van het gebied en houden we even lunchpauze bij een bankje. Genietend van het zonnetje worden we hier getrakteerd op een roerdomp die opvliegt uit het riet en minutenlang rondjes vliegt over het gebied. Zelden kun je zo lang genieten van deze vogel! Een mannetje kemphaan kunnen we ook lange tijd goed bekijken, samen met diverse kleine pleviertjes.

Kemphaan


’s Middags bezoeken we de Waverhoek, waar aan het begin vooral de kokmeeuwen met een enkele zwartkopmeeuw en een aantal kluten zich goed laat zien. In het water zien we telkens de rugvinnen van vissen naar boven komen en langs de oevers zien we op deze manier tientallen paaiende karpers.
Door de warmte en het latere tijdstip op de dag merken we dat de vogelactiviteit flink afneemt en ook wij lopen steeds wat rustiger. Op de dijk hebben we een mooi uitzicht en zien we een roodborsttapuit. We maken een opmerking dat we nog geen kwikstaarten hebben gezien en alsof ze het gehoord hebben: een witte kwikstaart en vervolgens een gele kwikstaart die naar de schapen toevliegt. Even wat twijfel, maar het blijkt zelfs een Engelse gele kwikstaart die op de kop net even anders is getekend dan ‘onze’ gele kwikstaart. Op het water zien we nog een prachtig mannetje krooneend zwemmen en enkele lepelaars laten zich ook goed zien.
Drie zomertalingen zorgen nog voor een laatste verrassing en laten zich van redelijk dichtbij goed bekijken. Een mooie en vogelrijke 2e Paasdag!

Zomertaling
 • Fuut
 • Geoorde fuut
 • Aalscholver
 • Roerdomp
 • Blauwe reiger
 • Ooievaar
 • Lepelaar
 • Knobbelzwaan
 • Zwarte zwaan
 • Grauwe gans
 • Grote Canadese gans
 • Nijlgans
 • Indische gans
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Smient
 • Krakeend
 • Kuifeend
 • Wintertaling
 • Zomertaling
 • Slobeend
 • Krooneend
 • Tafeleend
 • Buizerd
 • Bruine kiekendief
 • Torenvalk
 • Sperwer
 • Fazant
 • Waterhoen
 • Meerkoet
 • Scholekster
 • Kluut
 • Kleine plevier
 • Kievit
 • Kleine strandloper
 • Kemphaan
 • Watersnip
 • Grutto
 • Wulp
 • Tureluur
 • Groenpootruiter
 • Bosruiter
 • Zwartkopmeeuw
 • Kokmeeuw
 • Kleine mantelmeeuw
 • Zilvermeeuw
 • Visdief
 • Zwarte stern
 • Houtduif
 • Turkse tortel
 • Koekoek
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Oeverzwaluw
 • Grote bonte specht
 • Veldleeuwerik
 • Graspieper
 • Witte kwikstaart
 • Engelse kwikstaart
 • Winterkoning
 • Heggenmus
 • Roodborst
 • Blauwborst
 • Paapje
 • Roodborsttapuit
 • Merel
 • Zanglijster
 • Sprinkhaanzanger
 • Snor
 • Rietzanger
 • Zwartkop
 • Tjiftjaf
 • Fitis
 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Gaai
 • Ekster
 • Zwarte kraai
 • Kauw
 • Spreeuw
 • Huismus
 • Vink
 • Kneu
 • Rietgors

Zuid-Hollandse eilanden – 20 januari 2019

Op een koude, maar eindelijk weer eens zonnige dag stonden 8 personen paraat voor de excursie naar de Zuid-Hollandse eilanden.
Een van de doelen was het zien van dwergganzen in het Oudeland van Strijen, maar omdat de groep ganzen inmiddels (tijdelijk) verhuisd was naar het Noord-Hollandse Camperduin besloten we in overleg om een andere route te nemen die we eerdere jaren ook gereden hadden.
De buitenhaven van Stellendam met het uitzicht op de Kwade Hoek is altijd een goede start , al was het wel echt even wennen aan de vriestemperaturen. Hoe mooi is het dan als je twee (gewone ) zeehonden in het ochtendzonnetje ziet genieten alsof het heerlijk warm is!
Veel vogels waren aanwezig, zoals o.a.: lepelaar, grote zilverreiger, bonte strandloper, drieteenstrandloper, tureluur, wulp en kluut.

gewone zeehond
gewone zeehond (Menno den Uijl)

De thermosflessen koffie kwamen uit de auto terwijl we uitkeken over het naastgelegen Zuiderdiep waar vele honderden kuifeenden en tafeleenden aanwezig waren. Nu was het zoeken naar de, op de kuifeend lijkende, topper en met wat geduld werden er minimaal 6 gevonden. Ook een mannetje pijlstaart en brilduiker werden aan de lijst toegevoegd. De dodaars zwom er ook en dook regelmatig en vanuit het riet klonk een gillende waterral en later ook nog de zang van een cetti’s zanger.
Vervolgens op naar de polders tussen Goedereede en Ouddorp waar in de winter altijd grote groepen ganzen verblijven. Vanaf de Kwade Hoek hadden we er al minimaal 1000 naar de polders zien vliegen en eenmaal ter plaatse bleken er dicht bij elkaar drie grote groepen met duizenden brandganzen te zitten. Nog maar net uit de auto gaf Jeroen een schreeuw dat hij een kleine roofvogel zag, een smelleken. Deze hebben we enige tijd mooi kunnen bekijken, laag vliegend over het gras en af en toe kort zittend op een paaltje.
In de eerste groep ganzen zaten weinig andere soorten dan brandganzen, maar een andere vogelaar maakte ons erop attent dat in de derde groep een fraaie roodhalsgans zat. De groep zat op redelijke afstand, maar precies goed qua licht waardoor de roodhalsgans (zeker door de telescopen) goed te bekijken was.

roodhalsgans
Roodhalsgans (Menno den Uijl)

Bij het uitzichtpunt bij Markenje zagen we de eerste middelste zaagbekken en werd een groep grutto’s gezien. In deze tijd van het jaar gingen we uit van de rosse grutto, maar uiteindelijk bleek het om de gewone grutto te gaan die dus kennelijk ook de vrieskou tegenwoordig trotseert. De bruine kiekendief vloog boven het riet en een ree liep rustig door de polder. In deze polder konden we een grote groep brandganzen tot dichtbij benaderen. Helaas in deze groep echter geen bijzonderheden.
Op naar de Brouwersdam waar bij het haventje meteen de zwarte zeekoet ontdekt werd. Deze leek richting strand te zwemmen, maar toen we daar eenmaal stonden zagen we het beestje niet meer zo snel. Je stond hier echter wel heerlijk uit de wind in het zonnetje. Zoeken met de kijkers leverde hier flink wat roodkeelduikers, middelste zaagbekken, eiders en kuifduikers op.
Even verderop langs de dam meer brilduikers, kuifduikers, zaagbekken en zwarte zee-eenden die op de rustige zee goed te bekijken waren.
Bij de sluis werd door Menno tussen de meeuwen nog gezocht naar afwijkende exemplaren of ringen, maar deze werden niet gevonden. Bij de inlaat een grote groep paarse strandlopers, steenlopers en scholeksters.
De tijd vloog voorbij en we wilden nog naar de binnenzijde van de Grevelingen voor een bezoek aan Battenoord, de plek die in Nederland bekend staand om de overwinterende flamingo’s. Heel moeilijk werd het ons niet gemaakt, want bij het oprijden van de dijk zagen we de grote groep flamingo’s al vlak naast de haven staan. Erg leuk was het dansende (balts)gedrag met heen en weer bewegende koppen terwijl ze achter elkaar aan door het water lopen met hun lange poten. Een mooi schouwspel om de excursie mee af te sluiten!

flamingo
Flamingo (Menno den Uijl)