Laagveen-vogelexcursie zondag 28 april 2024

De IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn heeft zondag 28 april 2024 een excursie gehouden naar drie verschillende laagveengebieden: de Groene Jonker (Zevenhoven), Marickenland (Wilnis) en Waverhoek (Waverveen).
We startten bij de Groene Jonker. Naast de vele Wintertalingen zien we in de verte een enkele Zomertaling. In het riet zingen Rietzanger, Snor en Cetti’s zanger. Een enkele glimp van de Blauwborst wordt opgevangen.

Vogelaars in de Groene Jonker
Vogelaars in de Groene Jonker

De opwinding is groot als er een Visarend overvliegt. Ook de Grauwe kiekendief is volop te zien.
Naast de Boerenzwaluw zien we ook al een enkele Gierzwaluw.
Maar heel opvallend is een Koekoek, die vijf keer roepend langs ons vliegt. Hij kon er geen genoeg van krijgen.
Na een warme versnapering in café De Klinker in Noorden vertrokken naar Marickenland, achter de begraafplaats van Wilnis. Ook hier zien we Steltkluten lopen, die hier al een paar jaar broeden. Aan de weiland-zijde zien we Kievitten met jongen, Grutto’s en een Regenwulp.

De drie natuurgebieden liggen rondom Mijdrecht
De drie natuurgebieden liggen rondom Mijdrecht

Tenslotte wordt de Waverhoek aangedaan. Het is een 60 hectare groot pareltje in de Randstad grenzend aan natuurgebied Botshol in de Vinkeveense plassen. Vogelliefhebbers kunnen tijdens het wandelen hun hart ophalen; er wonen en/of foerageren in Waverhoek veel soorten moeras-, water- en rietvogels. We horen er de Sprinkhaanzanger en andere rietvogels.

Snor (foto: Stef Strik)
Snor (foto: Stef Strik)

De 75 waargenomen soorten:

 SoortGroene JonkerMarickenpldrWaverveen
1Geoordeeld fuut X  
2Fuut X X X
3Aalscholver X  
4Grote zilverreiger X  
5Blauwe reiger X  X
6Lepelaar X  X
7Knobbelzwaan X X X
8Grauwe gans X X X
9Grote Canadese gans X  
10Brandgans X  
11Rotgans X  
12Kolgans X  
13Bergeend X X 
14Nijlgans X X 
15Wilde eend X XX
16Park-/soepeend  X 
17Krakeend X XX
18Slobeend X X X
19Smient X  
20Wintertaling X X X
21Zomertaling X  
22Tafeleend X  
23Kuifeend X X
24Visarend X  
25Bruine kiekendief X X X
26Buizerd X  X
27Havik X  
28Torenvalk X  X
29Fazant X  
30Waterhoen X  X
31Meerkoet X  X
32Scholekster X  
33Kluut X X 
34Steltkluut X X 
35Kievit X X 
36Tureluur X  
37Groenpootruiter X  
38Grutto X X 
39Regenwulp  X 
40Kokmeeuw X X 
41Zwartkopmeeuw X  
42Zilvermeeuw X  
43Kleine mantelmeeuw X  X
44Visdief X  
45Zwarte stern X  
46Holenduif X  X
47Houtduif X X 
48Koekoek X  
49Gierzwaluw X  
50Grote bonte specht   X
51Boerenzwaluw X  X
52Huiszwaluw   X
53Oeverzwaluw X  
54Winterkoning   X
55Witte kwikstaart X  
56Blauwborst X  
57Merel X  
58Zanglijster X  
59Rietzanger X X 
60Sprinkhaanzanger X  X
61Snor X  
62Cetti’s zanger X X X
63Fitis X  X
64Tjiftjaf   X
65Koolmees X X 
66Pimpelmees X  
67Zwarte kraai X X X
68Ekster X  
69Kauw X X 
70Spreeuw  X X
71Huismus X  
72Vink   X
73Kneu  X 
74Putter X  
75Rietgors X  

Maasvlakte-II en Westplaat (Zuid-Holland) vogelexcursie zondag 11 februari 2024

De IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn heeft zondag 11 februari 2024 een excursie gehouden naar Maasvlakt-II en de Westplaat.
We startten bij de Vogelplasjes aan de Prinses Maximaweg op de Maasvlakte. Naast een paar eendensoorten (kuif-, tafeleend en wintertaling) zien we een aantal reeën lopen. Vervolgens zien we vanaf het uitkijkpunt vanaf de Noordzeeboulevard verschillende kustvogels, zoals zilverplevier, wulp en scholekster. In de Slufter (baggerspeciedepot) zien we nonnetjes en twee kleine zilverreigers.

Bij zeevogeltrektelpost Maasvlakte-II zien we veel fuut, diverse middelste zaagbekken en zwarte zee-eend. Diverse bruinvissen laten tonen rugvin boven het wateroppervlak.
Vanaf zeetrekpost Nieuwe Waterweg zien we tussen de aalscholvers op de basaltblokken de eerste kuifaalscholver en verderop in zee een paar zeekoeten.

Vogelaars met kijkers bij zeetrekpost Nieuwe Waterweg
Zeetrekpost Nieuwe Waterweg

Na een opwarmertje in het “Balkon van Europa” rijden we naar het eindpunt van Maasvlakte-II. Daar zien we al snel de ijsduiker, eiders en een kuifaalscholver (zomerkleed).

Na Maasvlakte-II parkeren we bij Slag Baardmannetje aan het Oostvoornse meer. Daar zingt de Cetti’s zanger. Het voetpad langs de noordoever is door het natte weer onbegaanbaar. We volgen het zandstrand zuidwaarts langs de Westplaat. Halverwege vinden we een grote groep strandleeuweriken! Ze laten zich goed zien, foeragerend in de slikken. Een overvliegende havik verstoort grote groepen bonte strandlopers en zilverplevieren.

Na even opwarmen rond het haardvuur in Aan Zee in Oostvoorne zien we dat iets verderop nog een sneeuwgors is gezien vandaag. Daar gaan we op af…
Voor trektelpost Voorne’s duin ligt een zandpier de zee in. Daar bevindt zich een verzamelplaats van scholeksters (>1.000) en vinden we één sneeuwgors en vier strandleeuweriken.
Na de terugwandeling via de Vogelboulevard Oostvoorne kijken we terug op een zeer geslaagde vogeldag.

De waargenomen soorten (60):

Roodkeelduiker
IJsduiker (1x)
Aalscholver
Kuifaalscholver (2x)
Zeekoet
Blauwe reiger
Kleine zilverreiger
Grote zilverreiger
Fuut
Dodaars
Knobbelzwaan
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Brandgans
Kolgans
Nijlgans
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Slobeend

Smient
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend
Pijlstaart
Eider
Brilduiker
Zwarte zee-eend
Middelste zaagbek
Nonnetje (10x)
Scholekster
Zilverplevier
Bontbekplevier
Tureluur
Steenloper
Wulp
Bonte strandloper
Torenvalk
Havik
Buizerd

Meerkoet
Fazant
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Grote mantelmeeuw
Witte kwikstaart
Strandleeuwerik (20x)
Roodborst
Heggenmus
Merel
Cetti’s zanger
Staartmees
Pimpelmees
Koolmees
Ekster
Zwarte kraai
Kauw
Rietgors
Sneeuwgors (1x)