Amsterdamse waterleidingduinen vogelexcursie vrijdag 30 december 2022

Vrijdag 30 december 2022 stond in het teken van de traditionele oudjaarswandeling van de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Met de deelnemers is gezocht naar wintergasten in het duingebied. Vanwege het ontbreken van bessen aan de duindoorn en meidoorn zijn de lijsterachtigen doorgevlogen naar zuidelijker streken. We moeten het vooral hebben van de aanwezige watervogels.

waterleidingduinen 2022
waterleidingduinen 2022 (foto: Stef Strik)

Tafeleenden, kuifeenden, wintertalingen en een paar grote zaagbekken laten zich goed bekijken. Ook de dodaars is goed te zien, in tegenstelling tot de ijsvogel die een paar keer als blauwe flits langsschiet. Een waterral laat zich horen en later vliegt er eens langs ons en verdwijnt weer onvindbaar in een rietstrook.
In de grote groepen mezen vinden we naast kool- en pimpel- ook de kuifmees.

De waargenomen vogelsoorten (35):

Dodaars
Fuut
Aalscholver
Knobbelzwaan
Blauwe reiger
Wilde eend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend
Grote zaagbek
Buizerd
Meerkoet

Waterral
IJsvogel
Grote bonte specht
Groene specht
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Kuifmees

Boomklever
Boomkruiper
Goudhaan
Spreeuw
Ekster
Kauw
Gaai
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Huismus

Damherten
Damherten (Foto: Anna-Isabel/Marco)

Na een fikse wandeling door de duinen wordt het vogelexcursiejaar afgesloten met warme chocomel, erwtensoep en glühwein in uitspanning de Oase in Vogelenzang. Op naar 2023 met hopelijk veel geslaagde vogelexcursies!

Zuidpier IJmuiden vogelexcursie zondag 11 december 2022

Op zondag 11 december 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar de Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden. Met tien deelnemers lopen we de hele pier af tot de vuurtoren op het einde. Het is erg koud! Al snel dient zich de eerste mooie waarneming aan: de Alk. Verderop zien we verschillende Roodkeelduikers (10)

Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden
Zuidpier en het Kennemermeer in IJmuiden

Ook de vaste wintergasten op de pier, zoals de Oeverpieper en Paarse strandloper waren goed te zien. De Steenloper is hier weinig schuw en loopt geregeld tussen ons door.

De waargenomen vogelsoorten (38):

Roodkeelduiker
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Kuifaalscholver
Alk
Wilde zwaan
Grauwe gans
Wilde eend
Soepeend
Wintertaling
Kuifeend
Tafeleend

Eider
Grote zaagbek
Meerkoet
Waterral
Scholekster
Drieteenstrandloper
Steenloper
Paarse strandloper
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Stadsduif

Oeverpieper
Heggenmus
Roodborst
Merel
Kramsvogel
Spreeuw
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Vink
Groenling
Huismus

  • Gewone zeehond
  • Bruinvis
  • Vos
Vos (foto Pieter van Tol)
Vos (foto Pieter van Tol)

Rondom het Kennemermeer waren weinig vogels te vinden. Een eenzame Wilde zwaan drijft op het water. Een Vos schiet langs ons heen op zoek naar prooi.

EXCURSIEPROGRAMMA VWG ALPHEN – JANUARI-JULI 2023

Voor Januari t/m Juli 2023 heeft VWG Alphen weer een mooi aantal excursies op de planning staan. Van de Zuid-Hollandse eilanden tot de Zeeuwse eilanden.en van de Veluwe tot Texel. Ongetwijfeld gaan we weer veel mooie vogels zien en laten we hopen dat corona ditmaal geen roet in het eten gooit. Zie de event pagina voor een overzicht van toekomstige excursies en programma januari-juli 2023 – VWG Alphen.